۹۱- شاه چه کسانی را عامل اصلی اعتراضات وسیع مردمی می دانست ؟

او گاه شوروی، گاه غرب و امریکا را به دلیل گران شدن نفت و گاه انگلستان و رادیو بی بی سی حتی کارگزاران وفادار خود را مقصر جلوه می داد. اما هیچگاه نخواست اشتباهات خود را بپذیرد و سپس آنها را جبران کند.

۹۲- نظرمحمدرضا شاه درباره ارتش ایران چه بود و در این رابطه چه کرد ؟

محمدرضا همچون پدرش به ارتش به عنوان مهم ترین رکن قدرت خود می نگریست . وی بر این پایه و در چارچوب دکترین جدید آمریکا عملاً حدود یک سوم بودجه کشور را به نیروهای نظامی و خرید تسلیحات اختصاص داد . شاه به خرید آخرین تجهیزات مدرن و گران قیمت علاقه عجیبی داشت از آنجا که نگهداری و تعمیر این تجهیزات در ایران میسر نبود هزاران مستشار امریکایی برای این منظور به ایران  آمدند . بدین ترتیب از یک سو هزینه های دولت افزایش یافت ، و ازسوی دیگر موجبات نارضایتی مردم فراهم شد.

۹۳- تمایل شاه به تقویت ارتش از کجا نشأت گرفته بود ؟

 از دکترین دوستونی نیکسون

 ۹۴- ستون نظامی و اقتصادی ژاندارمری آمریکا کجا بود ؟

ایران ستون نظامی و عربستان ستون اقتصادی ژاندارمی آمریکا در منطقه را تشکیل می دادند.

۹۵- نامهایی که از پایگاه اجتماعی و مقبولیت مردمی برخوردار نیستند چه سیاستی را در پی می گیرند ؟

با تکیه بر ارتش و نیروهای نظامی ضعف مشروعیت خود را جبران کنند

 ۹۶-شاه به چه دلیلی ارتش را قدرتمند می کرد؟

شاه به لحاظ روانشناختی شخصیتی متزلزل و سرشار از عدم اعتماد به نفس داشت از این رو می کوشید تا ضعف های روانی و روحی خود را در پناه ارتشی قدرتمند فراموش کند.

۹۷- چرا نیروی انتظامی نمی تواند دوام بلند مدت نظام سیاسی را تضمین نماید ؟

۹۸- چه عاملی باعث سرکوب قیام های مرداد 1332 و خرداد 1342 توسط رژیم شاه بود ؟

ارتش قدرتمند رژیم شاه

۹۹- مهمترین ضعف ارتش بزرگ مدرن دولت پهلوی چه بود ؟

وابستگی ارتش به محمدرضا شاه

۱۰۰- براساس دکترین امریکا به چه دلیل ایران به عنوان ژاندارم منطقه شده بود ؟

۱۰۱- ساواک در چه دهه ای و با کمک چه سازمانهایی تاسیس شد؟

در سال های میانی دهه 30 با کمک سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) ، انگلیس و اسرائیل (موساد) تاسیس شد.

۱۰۲- شاه از ابتدا چه کسی را به ریاست ساواک انتخاب کرد ؟

تیمور بختیار

۱۰۳- کار ساواک چه بود ؟

با ایجاد ترسی عمومی عمر رژیم را افزایش دهد

۱۰۴- ماموران ساواک در چه محافلی حضور داشتند ؟

ماموران ساواک در ادارات، روزنامه ها، ارتش و حتی در محافل خصوصی حضور داشتند و اوضاع را کنترل می کردند.

۱۰۵- ساواک در سالهای پایانی چگونه بی اعتبار شد و چگونه اعتراضی شد ؟

در سالهای پایانی افشای شکنجه ها و شیوه های وحشیانه ساواک نظام پهلوی را بی اعتبار کرد و حتی اعتراض محافل حقوق بشر را نیز برانگیخت .

۱۰۶- سرانجام ساواک چه شد ؟

ساواک گرچه توانست برای مدتی کوتاه با ایجاد ترسی عمومی عمر رژیم را افزایش دهد هرگز موجبات بقای نظام را فراهم نیاورد، در واقع این ترس به کینه ها و تنفر عمومی از شاه و سلطنت افزود و سرانجام طومار نظام سلطنتی را در هم پیچید .

۱۰۷- محمدرضا شاه برای آنکه رژیم پهلوی  را رژیمی دمکراتیک نشان دهد چه کرد؟

محدرضا شاه در دهه 30 ظاهرا بر طبق الگوی نظامی سیاسی آمریکا دو حزب ملیون و مردم را تاسیس کرد تا رژیم پهلوی به ظاهر دموکراتیک شود.

۱۰۸- محدوده نفوذ شاه و ساواک را بیان کنید ؟

نفوذ ساواک و در نتیجه شاه در جامعه تا حدی بود که علاوه بر ادارات و سازمانها و دانشگاه ها و . . . .  حتی در خانه و زندگی مردم نیز نفوذ داشتند .

۱۰۹- این احزاب چگونه تاسیس شده بودند ؟

۱۱۰- به چه شکلی حذب ملیون را بی اعتباربل کرد و چه حذبی را جایگزین کرد؟

تقلب حزب ملیون در انتخابات مجلس بیستم این حزب را بی اعتباررکد به گونه ای که چندی بعد حزب ایران نوین جایگزین این حزب شد.

۱۱۱- اعضای اصلی حزب جدید چه کسانی بودند ؟

امیر عباس هویدا و حسنعلی منصور

۱۱۲- در چه سالی دو حزب به یک حزب واحد تبدیل شد ؟

1354به نام حزب رستاخیز

۱۱۳- اهداف حزب رستاخیز چه بود ؟

۱. جلب رضایت مردم با مشارکت کنترل شده و محدود به حزب، و ایجاد امکان حداقل فعالیت های سیاسی بدون اینکه به تغییرات عمده­ای بینجامد .

۲. سازماندهی و بسیج سیاسی توده های متوسط و پائین جامعه با اطعای امتیازات حزبی

۳. اعمال کنترل اجتماعی و برخورد با هرگونه فعالیت سیاسی خارج از حزب

۴. کوشش برای آموزش سیاسی مردم در راستای منافع و آرمان های سلطنت پهلو

۱۱۴– هدف اصلی حزب رستاخیز چه بود ؟

تبدیل نظام پهلوی به دولت فراگیر حزبی بود تابین دولت و مردم نوعی پیوند ایجاد کند و نظام را از نبود مشروعیت مردمی رهایی بخشد . در اساس نامه حزب اعلام شده بود که حزب مهم ترین جنبه های سوسیالیسم و سرمایه داری را در هم می آمیزد و میان حکومت و مردم پیوندی متقابل برقرار، و شاه را برای به پایان رساندن انقلاب سفید و نیز گشودن دروازه های تمدن بزرگ به سوی ایران یاری خواهد کرد.

۱۱۵-  افرادی که از پذیرفتن حزب رستاخیز خودداری می کردند چه حکمی می گرفتند؟

کسانی که به حزب نمی پیوندند ،خائن اند . از این رو یا باید به زندان بروند و یا ایران ترک کنند .

۱۱۶- استفاده از امکانات و امتیازات و خدمات دولتی چگونه تحقق می یافت؟

عضویت در حزب عملاً برای مردم اجباری شد در واقع حزب واسطه ای بود برای استفاده از امکانات و امتیازات دولتی و یا به سخن دیگر استفاده از هرگونه خدمات دولتی منوط به عضویت افراد درحزب بود .

۱۱۷- علل ناکامی احزاب در دوره محمدرضا شاه چه بودند ؟

دولت حزب را پیوسته کنترل می کرد دبیر کل حزب از سوی شاه انتخاب می شد و معمولاً شخص نخست وزیر این سمت را بر عهده داشت . اغلب رهبران حزب با ساواک در ارتباط بودند و همین امر به بدبینی عمومی نسبت به احزاب دامن زد . ناکامی این حزب و احزاب مشابه ریشه در ساختار استبدادی دولت پهلوی داشت . عامل دیگر در ناکامی این احزاب عدم مشروعیت شخص محمدرضا شاه و سلطنت پهلوی است . در واقع وقتی رهبران احزاب به شاه دوستی و پیروی  از افکار و نیات ملوکانه افتخار می کردند، به تنفر مردم از خود دامن می زدند.

۱۱۸- اعضای احزاب با چه هدفی به عضویت این حزب در می آمدند؟

اعضای این احزاب نه برای فعالیت سالم سیاسی، بلکه برای بهره گیری از امتیازات کلان و سوء استفاده به عضویت آنها در می آمدند.

۱۱۹- نتیجه نهضت ملی شدن نفت چه بود ؟

۱۲۰- در اوایل دوران نهضت ملی شدن نفت در ایران چه اتفاقی رخ داد ؟

۱۲۱- انگلستان در قرارداد دارسی از رضاشاه چه درخواستی داشت؟

افزایش سی سال به مدت قرارداد دارسی و افزایش اندک سهم ایران از درآمد نفت

۱۲۲- مهمترین مسئله دهه 20 در ایران چه بود ؟نفت

۱۲۳- بعد ازکودتای 28 مرداد وضعیت نفت ایران چه شد ؟

بعد از کودتای 28 مرداد نفت ایران به کنسرسیومی از شرکت های امریکایی و انگلیسی و چند شرکت اروپایی واگذارشد که در پی آن درآمد دولت از محل فروش نفت افزایش یافت، تا جایی که به تدریج نفت به مهمترین منبع تامین بودجه دولتی تبدیل شد و به ظهور دولتی متکی بر درآمد نفت انجامید .

۱۲۴- ویژگی ایدئولوژی باستانگرایی ناسیونالیستی شاهنشاهی چه بود ؟

یکی از ویژگی های این ایدئولوژی تاکید بر تاریخ و فرهنگ باستانی ایران به خصوص هخامنشی و بی اعتنایی به فرهنگ و تاریخ اسلامی ایران بود که همین امر موجب بی اعتنایی مردم به این ایدئولوژی و بیگانگی بیشتر دولت و ملت گردید .

۱۲۵- دو نکته بارز موجود در ایدئولوژی باستانگرایی ناسیونالیستی چه بود ؟

اول : تاکیدی که بر سلطنت و شخص شاه ـ به عنوان موجودی مقدس ـ می شد، و دوم : تحقیر ارزشها و نهادهای مذهبی جامعه

۱۲۶- اوج ظهور این ناسیونالیسم چه زمانی بود ؟

در جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران مشاهده کرد .

۱۲۷- آخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشای چه بود ؟

تغییر تقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی بود .

۱۲۸- تعیین شاه به ژاندارمری منطقه چه زمانی صورت گرفت و نتیجه آن چه شد ؟

در اواخر سال 1340 با روی کار آمدن نیکسون در امریکا ، شاه به ژاندارمی منطقه خلیج فارس برگزیده شده و مسئولیت یافت منافع امریکا را در این منطقه تضمین کند از این پس سیل تسلیحات نظامی امریکا به ایران با پول نفت ایران سرازیر شد و هزاران مستشار امریکایی به ایران آمدند تا ارتش ایران را در انجام تعهدات جدیدش یاری دهند.

۱۲۹-طی سال 1342-1357 رابطه شاه و دولت مردان آمریکا چگونه بود؟

رابطه شاه با دولت امریکا فراتر از رابطه دو دولت بود . شاه در پیوند با دولتمردان امریکا اعتماد به نفس لازم را به دست می آورد و سلطنت خود را در پیوند با این کشور، تضمین شده می دید.

۱۳۰- پیامد ارتباط شاه با امریکا چه بود ؟

شاه می گفت تا هنگامی که امریکایی ها از وی حمایت می کنند می تواند هرچه بخواهد بگوید و هرکاری که بخواهد، انجام دهد از این رو چنین دولتی را نمی توان سرنگون کرد . وابستگی شاه به امریکا از عوامل اصلی تنفر مردم از دولت بود .

۱۳۱- از عوامل اصلی تنفر مردم از دولت چه بود ؟

وابستگی شاه به دولت امریکا

۱۳۲- چه چیزی باعث نگرانی شاه شد ؟

در واپسین سالهای عمر رژیم پهلوی حوادثی روی داد که ضعف های این رژیم وابسته را بیش از پیش آشکار کرد : پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری شاه را نسبت به ادامه حمایت امریکا نگران کرد .کارتر در تبلیغات خود از حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات و حمایت نکردن از رژیم های دیکتاتوری سخن گفته بود .

۱۳۲- شاه سیاست فضای باز را به چه جهت آغاز کرد و چرا آنرا کنار گذاشت ؟

برای خشنودی سیاستمداران جدید آغاز کرد اما پس از اینکه متوجه شد امریکا همچنان به حمایت از او ادامه می دهد ، آن را کنار گذاشت

۱۳۴- پس از کودتای 28 مرداد چه عواملی اقتصادی ایران را از رکودخارج کرد ؟

برداشته شدن تحریم خرید نفت ایران از سوی شرکت های امریکایی و انگلیسی ـ که خرید نفت در جهان را در انحصار خود داشتند ـ و استرداد 11 تن طلای مورد مطالبه ایران از سوی شوری ، اقتصادی ایران را از رکود خارج کرد . 

۱۳۵-  آفت اصلی اقتصاد ایران چه بود ؟

فساد و سوء مدیریت

۱۳۶- چرا امریکا در عدم پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق می کوشید ؟

به دلیل جنگ سرد و رقابت شدید بین شرق و غرب دولت آمریکا می کوشید تا از پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق جلوگیری کند .

۱۳۷-  در دوره امینی اصلاحات ارضی به چه منظوری انجام شد ؟

به منظور تغییر ساختار مالکیت و احیانا جلب رضایت کشاورزان آغاز شد ، اما درعمل چندان موفقیتی در پی نداشت .

۱۳۸- مهمترین اتفاقات 1342 تا 1352 چه بود ؟

قیمت های جهانی نفت به چهار برابر افزایش یافت و این امر سرمایه ای عظیم را در اختیار ایران قرار داد .

۱۳۹- از مهمترین برنامه دولت از 1342 تا 1352 چه بود ؟ اهداف برنامه پنجم را بیان کنید ؟

افزایش سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، رشد مصرف دولتی و خصوصی برای بالا بردن سطح زندگی، افزایش هزینه های نظامی، سرمایه گذاری در خارج از کشور به صورت خرید سهام شرکتها و نیز ایجاد طرحهای عظیمی چون نیروگاههای هسته ای، ازبرنامه های دولت در این سال ها بود .

۱۴۰- بحران اقتصادی 1354 به چه دلیلی بود ( تبعات آن چه بود) ؟

تورم و افزایش قیمتها

۱۴۱- سیاست دولت برای مهار تورم در سال 54 چه بود ؟

دولت برای مهار تورم ، سیاستهایی اتخاذ کرد از جمله مبارزه با گران فروشی در دستور کار قرار گرفت، اما این امر نارضایتی بخش های متوسط بازار را برانگیخت .

۱۴۲- پیامد بحران اقتصاد ایران چه بود ؟

اولویت دادن به رشد و نادیده گرفتن توزیع بود گه به گسترش نابرابری دامن زد و همچنین بی توجهی دولت به روستا و روستانشینی و تمرکز سرمایه گذاری در برخی از شهرها دامنه فقر در مناطق روستایی و شهری کم جمعیت را گسترش داده بود.

۱۴۳- عامل اصلی گسترش فساد چه بود ؟

خاندان پهلوی و وابستگان به دربار

۱۴۴- چرا صنعت نتوانست جایگزینی برای درآمد نفت داشته باشد؟

زیرا بخش صنعتی در آخرین سال های عمر نظام پهلوی هرگز نتوانست بیش از یک پنجم ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص دهد. شایان ذکر است که صادرات غیرنفتی کشور دو درصد کل صادرات را تشکیل می داد.

۱۴۵-وضعیت ایران را بعد از جنگ جهانی اول بیان کنید؟

ایران پس از جنگ چون خرابه ی بود که در هر گوشه آن خودمختاری محلی و قبیله ای و ناامنی موج می زد.دراین اوضاع بود که جنبش های مردمی و اصلاح طلبانه و ضداستعماری ظهور کردند.

۱۴۶-نهضت ها و قیامهایی که بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد کدام ها بود؟

-نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی

-در تبریز شیخ محمد خیابانی از روحانیون مشروطه خواه برای ریشه کنی هرج و مرج ونابسامانی در آذربایجان قیام کرد.

-درجنوب کشور تنگستانی ها با حمایت علمای فارس علیه حضور و نفوذ استعماری انگلستان قیام کردند وبه جنگ با نیروهای انگلیسی پرداختند.

۱۴۷-رضاخان به پیشنهاد چه کسی به فرماندهی قزاقها منصوب شد؟

رضاخان میرپنج از افسران قزاق با کمک آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران به فرماندهی قزاق ها منصوب گشت.

۱۴۸-فراکسیون تجدد از چه کسانی تشکیل می شد و در کدام دوره ی مجلس بودند؟

در دوره چهارم مجلس،گروهی از روشنفکران غرب زده داور،تیمورتاش،تدین،تقی زاده و فروغی فراکسیون تجدد را تشکیل دادند.که عمده ترین طرفداران رضاخان به شمار می رفتند.

۱۴۹-خواسته های فراکسیون تجدد از رضاخان چه بود؟


جدایی دین از سیاست،ایجاد ارتش منظم و بوروکراسی کارآمد،گسترش ملی گرایی و زبان فارسی از اهداف اعلام شده این گروه به شمارمی آمد.

۱۵۰-هدیه ی حزب تجدد به ایران چه بود؟

برگرداندن استبداد

۱۵۱-مهم ترین نماینده ی بازماندگان مشروطه که بود؟

آیت الله حسن مدرس

۱۵۲-کدام گروه دریافتند که سلطنت رضاخان به ظهور مجدد استبداد و از بین رفتن کامل مشروطه منجر می شود؟

مشروطه خواهان

۱۵۳-تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی چه زمانی صورت گرفت؟

در سال 1304 هنگامی که رضاخان با پشتوانه قوی نظامی و مقبولیت نسبی که از حمایت برخی شخصیت ها و گروههای سیاسی و نیز دولتمردان بریتانیا برخوردار بود،تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی در مجلس مطرح شد و مخالفت اقلیت کوچک مشروطه خواه سودی نبخشید و طرح با اکثریت بالایی تصویب گردید.

۱۵۴-تاجگذاری رضا شاه در چه زمانی انجام شد؟

در اردیبهشت 1305 رضاخان رسماً بع عنوان شاه ایران تاجگذاری کرد.

۱۵۵-تحولات اقتصادی ایران دوره ی رضا شاه را بنویسید؟

بخش عظیمی از درآمد کشور به مصرف ارتش و هزینه های نظامی می رسید.دراین دوره وضعیت صنعت،راهها وحمل ونقل نسبت به قبل بهبود یافت وشهرها توسعه پیدا کردند.اما وضعیت کشاورزی که بیشتر مردم بدان وابسته بودند تغییرچندانی نکرد و کشاورزان همچنان با فقر و تنگدستی روبرو بودند.ازدیگر سوی صنعت دامداری کشور نیز با اسکان اجباری ایلات و عشایر رو به نابودی می رفت و عشایر اسکان یافته که منبع درآمد خود را از دست داده بودند،به یکی از فقیرترین قشرها تبدیل شدند.رشد اقتصادی ایران در این دوره عمدتاً به نفع رضاشاه و اقلیت وفادارش و در مرحله بعد طبقات شهری صورت گرفت.         تمدید قرارداد دارسی و احداث راه آهن از مهمترین تحولات اقتصادی این دوره به شمار می رفت.

۱۵۶-هدف رضاخان از تقویت ارتش چه بود؟

تثبیت اقتدار دولت مرکزی،سرکوب مخالفاتهای داخلی به خصوص ایلات و عشایر و همچنین نظارت بر انتخابات و کمک به اجرای سیاستهای مطلوب شخص رضاخان بود.درواقع ارتش ابزار سرکوب مخالفین و بسط قدرت شاه محسوب می شد.

۱۵۷-مهم ترین اقدامات استبدادی رضاخان چه بود؟


تقویت بیش از اندازه ارتش،کنترل مجلس و از بین بردن نهادها و شخصیتهای مستقل

۱۵۸-آیت الله مدرس چگونه آبروی انتخابات مجلس هفتم را برد و سرانجام وی چه شد؟

در انتخابات مجلس هفتم آیت الله مدرس نماینده مشهور و محبوب تهران حتی یک رأی نیاورد و فریاد او که((آن رأی که من به خود داده ام،کجا رفته است؟))آبروی انتخابات را برد.مدرس پس از دستگیری و تبعید به خواف پس از سالها تبعید به شهادت رسید.

159-علل اصرار رضاشاه براسکان عشایر چه بود؟

رضاشاه به دلیل اینکه استقلال عشایر را نمی پسندید با خشونت تمام سعی در اسکان وخلع سلاح عشایر داشت.

۱۶۰-چه عواملی در شکل گیری انقلاب و گسترش نارضایتی عمومی نقش دارد ؟

ضعفها و مشکلات ساختار سیاسی و ماهیت آن نقش زیادی در شکل گیری انقلاب و گسترش نارضایتی عمومی دارد .

۱۶۱- نظام سیاسی پهلوی چه نوع نظامی بود ؟ و چه پیامدی به دنبال داشت ؟

نظام سیاسی پهلوی چونان نظام های سلطنتی قبل از خود نظامی کاملاً فردی و بر محور شخص شاه استوار بود، بدان سان که هیچ نهاد یا فرد دیگری نمی توانست بدون نظر شاه کاری انجام دهد.

این ساختار سیاسی خودمحور ، در طول تاریخ آسیب های زیادی به ایران وارد کرده است .

۱۶۲- هدف از انقلاب مشروطه در تغییر ساختار سیاسی چه بود ؟

در انقلاب مشروطه کوشیده شد تا به جای فرد و شخص شاه ، نهادهای سیاسی مدرنی چون مجلس و کابینه، هدایت ساختار سیاسی ایران را در دست گیرند . در واقع انقلاب مشروطه کوششی بود برای اصلاح ساختار سیاسی و کاهش نقش شاه در فرآیندهای کلان سیاست گذاری .

۱۶۳- مشکلات دیرین ساختار سیاسی ایران چه بود ؟

فردمحوری افراطی و نبود نهادینگی

۱۶۴- روند فرد محوری در دولت محمدرضا پهلوی بعد از کی و چگونه  آغاز شد ؟

روند فرد محوری در دولت محمدرضا پهلوی به طور مشخص بعد از کودتای 28 مرداد آغاز شد

۱۶۵- روند سیاست و قانون گذاری محمدرضا در دولتش چگونه بود؟

دولتمردان متملق بعد از کودتا به تعریف و تمجید از شاه پرداختند ، علم ، شاه را به سایه خدا و مامور انجام خواسته های او تشبیه می کرد و خود را چاکر و نوکر محمدرضا می دانست. اقبال خود را غلام خانه زاد اعلی حضرت قلب داد . آموزگار ثروت و قدرت کشور را ناشی از نبوغ شخص شاه تلقی می کرد . و مطبوعات نیز در ترویج و تبلیغ شخصیت استثنایی نبوغ منحصر به فردش قلم می زدند . پس از آن لقب آریانمهر برای شاه برگزیده شد تا در کنار القاب دیگری چون اعلی حضرت همایونی و بزرگ ارتش داران و شاهنشاه آریامهر ... عظمت شاه را بنمایانند .شاه که علاقه عجیبی به تملق داشت، همه این بزرگ نمایی ها را باور می کرد تا اینکه به تدریج به خود بزرگ بینی و توهم دچار شد او که خود را برخوردار از نبوغ می دانست، حتی مدعی شد که رسالتی الهی برای نجات کشوربر دوش دارد و هیچ کس به اندازه او به خداواند نزدیک نیست او همچنین ادعا کرد که مورد عنایت الهی است .

۱۶۶- چگونه نظام سلطنتی و ساختار کشور به شخص شاه متکی شد ؟

شاه پس از کودتا به تدریج علما و سپس تمام شخصیتهای را که استقلالی نسبی از خود نشان می دادند، حذف کرد و بدین ترتیب اطرافیان و کارگزاران شاه به افرادی نوکرمآب و چاکرصفت تبدیل شدند . در واقع تمام مسئولان و دولتمردان جز اجرای نیات و اوامر ملوکانه ! هدفی نداشتند و هرکس می کوشید تا خواسته های شاه را به بهترین گونه انجام دهد.

۱۶۷- وضعیت شاه در اواخر عمر رژیم چه طور بود؟ تزلزل و ناامیدی شاه باعث چه چیزی شد ؟

در اواخر عمر رژیم ، زمانی که شاه از مشکلات آگاه شد ناتوانی ، تردید و تزلزل وی بیش از پیش آشکار گشت کسانی که در آن ماهها او را می دیدند در چهره او ناامیدی و ترس را مشاهده می کردند.

شاه در آن روزها می کوشید دیگران را باعث اعتراض وسیع مردمی بداند .

۱۶۸- شاه پس از اینکه خبر شکست کودتای نصیری را شنید چه کرد ؟ اقدامات محمدرضا شاه پس از شنیدن خبر شکستن نصیری چه بود ؟

وی در 25 مرداد زمانی که خبر شکست کودتای نصیری را شنید، به سرعت با هواپیمای اختصاصی خود از رامسر به عراق فرار کرد و در حالیکه مسئولان به دنبالش بودند خبر ورود او را به بغداد و سپس به ایتالیا دریافت کردند .

۱۶۹- شاه چه زمان از ایران خارج شد ؟

وی در 25 مرداد زمانی که خبر شکست کودتای نصیری را شنید، به سرعت با هواپیمای اختصاصی خود از رامسر به عراق فرار کرد و در حالیکه مسئولان به دنبالش بودند خبر ورود او را به بغداد و سپس به ایتالیا دریافت کردند

۱۷۰- شاه چه کسانی را عامل اصلی اعتراضات وسیع مردمی می دانست ؟

او گاه شوروی، گاه غرب و امریکا را به دلیل گران شدن نفت و گاه انگلستان و رادیو بی بی سی حتی کارگزاران وفادار خود را مقصر جلوه می داد. اما هیچگاه نخواست اشتباهات خود را بپذیرد و سپس آنها را جبران کند.

۱۷۱- نظرمحمدرضا شاه درباره ارتش چگونه بود و چه کرد ؟

محمدرضا همچون پدرش به ارتش به عنوان مهم ترین رکن قدرت خود می نگریست .

وی بر این پایه و در چارچوب دکترین جدید آمریکا عملاً حدود یک سوم بودجه کشور را به نیروهای نظامی و خرید تسلیحات اختصاص داد .

شاه به خرید آخرین تجهیزات مدرن و گران قیمت علاقه عجیبی داشت از آنجا که نگهداری و تعمیر این تجهیزات در ایران میسر نبود هزاران مستشار امریکایی برای این منظور به ایران  آمدند . بدین ترتیب از یک سو هزینه های دولت افزایش یافت ، و ازسوی دیگر موجبات نارضایتی مردم فراهم شد.

۱۷۲- تمایل شاه به تقویت ارتش از کجا نشات کرفته بود ؟

از دکترین دوستونی نیکسون

۱۷۳-دو ستون نظامی و اقتصادی ژاندارمری آمریکا کجا بود ؟

ایران ستون نظامی وعربستان ستون اقتصادی ژاندارمی امریکا در منطقه را تشکیل می دادند.

۱۷۴- نظامهایی که از پایگاه اجتماعی و مقبولیت مردمی برخوردار نیستند چه سیاستی را در پی می گیرند ؟

با تکیه بر ارتش و نیروهای نظامی ضعف مشروعیت خود را جبران کنند

۱۷۵-شاه به چه دلیلی ارتش را قدرتمند می کرد؟

شاه به لحاظ روانشناختی شخصیتی متزلزل و سرشار از عدم اعتماد به نفس داشت از این رو می کوشید تا ضعف های روانی و روحی خود را در پناه ارتشی قدرتمند فراموش کند.

۱۷۶- چرا نیروی انتظامی نمی تواند دوام بلند مدت نظام سیاسی را تضمین نماید ؟

۱۷۷- چه عاملی باعث سرکوب قیام های مرداد 1332 و خرداد 1342 توسط رژیم شاه بود ؟

ارتش قدرتمند رژیم شاه

۱۷۸- مهمترین ضعف ارتش بزرگ مدرن دولت پهلوی چه بود ؟

وابستگی ارتش به محمدرضا شاه 

۱۷۹ـ جمعیت ایران در آغاز قرن نوزده چند نفر بود و از چه طبقاتی تشکیل می شد؟

ـ 6 تا 8 میلیون نفرـ 60% دهقانان و روستائیان ـ 10% شهرنشینان و 30% ایلات و عشایر

۱۸۰ـ چه عللی باعث اقتصاد نامناسب ایران در قرن 19 میلادی بود؟

۱۸۱ـ ناامنی سیاسی بعد از سقوط صفویه و نبود شبکه حمل و نقل مناسب

۱۸۲ـ مهمترین عامل انسجام ملی ایرانیان در قرن 19 میلادی چه بود؟

 دین اسلام و فرهنگ دیرپای ایرانی

۱۸۳ـ چه عاملی باعث می شد وحدت جامعه ایرانی تداوم پیدا کند؟

مذهب

۱۸۴ـ عوامل تنفر جامعه از قاجارها چه بود؟

 ضعف و عقب ماندگی ایران و ناتوانی و بی لیاقتی شاهان

۱۸۵ـ عوامل تزلزل بنیان های مذهبی قاجار چه بود؟

درگیری های متوالی دربار و روحانیت

۱۸۶ـ چه عواملی مدتی جلوی سقوط قاجارها را گرفت؟

رقابت روس انگلیس و شرایط نظام بین الملل و پراکندگی و تشتت نیروهای اجتماعی

۱۸۷ـ هدف قاجار از اعطای امتیازات به دولت ها و اتباع بیگانه چه بود؟

منافع شخصی شاهان و رشوه های کلان که درباریان دریافت می کردند.

۱۸۸ـ مهمترین امتیازی که در زمان ناصرالدین شاه به انگلستان داده شد چه بود؟

 امتیاز رویتر

۱۸۹ـ امتیاز رویتر چگونه لغو گردید؟

این قرارداد با مخالفت گسترده علما به خصوص ملا علی کنی لغو گردید.

۱۹۰ـ امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به کدام شرکت داده شد؟ـ

 شرکت انگلیسی رژی

۱۹۱ـ تخستین فریاد علیه امتیاز تنباکو و توتون از سوی چه کسی بود؟

سیدعلی اکبر فال اسیری

۱۹۲ـ اولین مقاومت همگی مردم علیه استعمار خارجی و سلطنت قاجار کدام بود و بیانگر چه چیزی بود؟

۱۹۳ـ قیام تنباکو ، قدرت مردم در مقابل حاکمان و ظهور سیاسی روحانیت به عنوان رهبر جنبش های اجتماعی

۱۹۴ـ نتایج مقاومت قاجار با علما چه بود؟

سلطنت را بی اعتبار کرد و در مقابل ، مقاومت و مخالفت علما اقتدار سیاسی آنان را افزایش داد.

۱۹۵ـ سیاست ناصرالدین شاه بعد از بحران تنباکو چه بود؟

 وی محدودیت های بیشتری ایجاد کرد، دارالفنون محدود شد. تأسیس مدارس جدید ممنوع گردید و از مسافرت مردم به اروپا ممانعت بعمل آمد.

۱۹۶ـ علل زیاد شدن نارضایتی مردم از قاجارها چه بود؟

ضعف دولت ، اعطای امتیاز به بیگانگان و عقد قراردادهای استعماری، ظلم و ستم حکام و نیز رشد سیاسی مردم.

۱۹۷ـ علل نارضایتی بازرگانان و روحانیون و روشنفکران از قاجار چه بود؟

قراردادهای استعماری و کاهش تعرفه کالای خارجی (علل نارضایتی بازرگانان) کشاورزان به دلیل فقر ناشی از بی کفایتی دولت و روحانیون به علت نفوذ روزافزون بیگانگان و ضعف دولت مسلمان و روشنفکران به دلیل استبداد و شیوه سنتی حکومت.

۱۹۸ـ مخالفت با استبداد عین الدوله توسط چه کسانی پایه ریزی شد؟

آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی

ـ کمیته  9 نفره متشکل از چه کسانی بود؟

 آیت ا... بهبهانی، آیت ا...طباطبایی ؛ آیت ا... شیخ فضل ا... نوری، ملک المتکلمین و دولت آبادی.

۱۹۹ـ عدالت خانه به چه جایی گفته می شد؟

مجلسی بود که در آن جمعی از بزرگان باید بر اساس شرع به مشکلات مردم رسیدگی می کردند.

۲۰۰ـ مردم بعد از بازگشت از حرم عبدالعظیم چه خواسته ای را با عین الدوله مطرح کردند و نتیجه آن چه شد؟

 تأسیس عدالت خانه ولی عین الدوله هیچ اقدامی نکرد.

۲۰۱ـ اولین قانون مشروطه ایران از کدام کشورها گرفته شد؟

بلژیک و فرانسه

۲۰۲ـ علل برانگیخته شدن خشم نیروهای مذهبی چه بود؟

 اعتراض ها، انتقادات و حتی توهین های برخی از روزنامه ها و شب نامه ها به روحانیت و مقدسات مذهبی

۲۰۳ـ وجه اشتراک جناح های موجود در زمان محمدعلی میرزا را بیان کنید؟

 نفی وضع موجود و ضدیت با نظام

۲۰۴ـ دو رکن اصلی دفاع از مشروطه چه بود؟

مجاهدات تبریزی و مراجع نجف

۲۰۵ـ سرانجام مشروطه خواهان چه بود؟

 آیت ا... بهبهانی ترور شد ـ ستارخان در درگیری با مأموران زخمی و منزوی شد و مجاهدان تبریزی با خشونت خلع سلاح شدند.

۲۰۶ـ آیت ا... نائینی جزو کدام دسته از علما بود؟

طرفداران مشروطه

۲۰۷ـ مهمترین منبع قدرت سیاسی روحانیت چه بود؟

حمایت مردم

۲۰۸ـ عالی ترین نهاد مردمی و غیردولتی قدرتمند چه بود؟

روحانیت

۲۰۹ـ کدام عوامل باعث انسجام نهاد روحانیت می شد؟

 تمرکز جمعیت گرداگرد روحانیت

۲۱۰ـ علل نارضایتی علما از دربار قاجار چه بود؟

 نفوذ بیش از حد بیگانگان به دربار، امتیازات قاجار به بیگانگان وفساد و نابسامانی

۲۱۱ـ اوج ظهور سیاسی روحانیت در چه زمانی بود؟

 در قیام مشروطه

۲۱۲ـ نفوذ اجتماعی روحانیت در شیعه در ایران به چه زمانی برمی گردد؟

دوره صفویه

۲۱۳ـ مهمترین نهادی که از مشروطه حمایت می کرد و رهبری آن به دست گرفت کدام نهاد بود؟

روحانیت

۲۱۴ـ مبنای حمایت علما از مشروطه چه بود؟

 مبارزه با ظلم و تقویت دولت و جامعه ایران به عنوان تنها دولت شیعی بود.

۲۱۵ـ چرا بعضی از علما بعد از استقرار مشروطه به مبارزه با آن پرداختند؟

 به خاطر مشاهده کجروی هاو تندروی هایی که در اعمال و نوشته های مشروطه خواهان مشاهده می شد.

۲۱۶ـ علل مخالفت علمای مخالف با مشروطه چه بود؟

آنان مشروطه را باعث پراکندگی جامعه، رشد عقاید انحرافی و کفرآمیز، تضعیف ارزش های مذهبی و تزلزل اقتدار سیاسی می دانستند.

۲۱۷ـ علل موافقت علمای موافق با مشروطه چه بود؟

 آنان این نظام را باعث تقویت دین و دولت تلقی کرده، اشتباهات و انحرافات موجود را قابل رفع می دانستند.

۲۱۸ـ استوارترین متن نظری در دفاع از مشروطیت؟

 کتاب تنبیه المله نوشته ی آیت ا... میرزای نائینی

۲۱۹ـ نظر آیت ا... نائینی در دفاع از مشروطه چیست؟

 به نظر وی مبانی نظام مشروطه در اسلام وجود داشته ولی در اثر جهالت و انحطاط مسلمانان مهجور مانده است.

۲۲۰ـ مهمترین منتقد مشروطه در میان علما که بود؟

شیخ فضل ا... نوری

۲۲۱ـ چه چیز شیخ فضل ا... نوری را از مشروطه و مشروطه خواهان دور می کرد؟

 نگرانی او از حاکمیت بی دینی و بی دینان بود.

۲۲۲ـ ضربه سنگینی که در زمان مشروطه به روحانیت وارد شد و آنها را سرد کرد چه بود؟

 اعدام شیخ فضل ا... و بعد از آن ترور بهبهانی

۲۲۳ـ ضعف عمدی روشنفکران در جامعه ایران در دوران مشروطه چه بود؟

 برخورد غیرنقادانه با فرهنگ و تمدن غربی و تقلید از آن.

۲۲۴ـ عوامل درونی شکست مشروطه چه بود؟

-ابهام در ایدئولوژی مشروطیت و نبود مباحث نظری کافیـ ماهیت کاملاً متفاوت نیروهای مشروطه خواه ـ نفوذ عناصر مستبد و وارسته و نیز غربزدگی افراطی برخی از روشنفکران

ـ ناکامی در ایجاد یک دولت مرکزی کارآمد

۲۲۵ـ عوامل بیرونی شکست مشروطه چه بود؟

اتحاد روس و انگلیس در برابر آلمان و قرارداد 1907 ئ تقسیم ایران و آغاز جنگ جهانی اول که میراث آن برای ایران قحطی، گرسنگی، بیماری و فقر و پریشانی عمومی بود و دولت مشروطه در طول سالها نتوانست مشکلات مردم را سامان بدهد و در نظر مردم ناکارآمد می نمود.

۲۲۶ـ وضعیت ایران بعد از جنگ جهانی اول را بیان کنید.

 بعد از جنگ ایران مثل خرابه ای بود که درهر گوشه آن خودمختاری محلی و قبیله ای و ناامنی موج می زد.

۲۲۷ـ نهضت هایی که بعد از جنگ جهانی اول در ایران به وجود آمد کدام بود؟

 نهضت جنگل که رأس آن میرزا کوچک خان بود در گیلان. در تبریز شیخ محمد خیابانی و در جنوب تنگستانی ها با حمایت علمای فارس

۲۲۸ـ رضاخان به پیشنهاد چه کسی به فرماندهی قزاق ها منصوب شد؟

آیرونساید فرمانده نیروی انگلیسی

۲۲۹ـ فراکسیون تجدد از چه افرادی تشکیل می شد و در کدام دوره مجلس بودند؟

در مجلس چهارم. داور، تیمورتاش، تدین، تقی زاده و فروغی

۲۳۰ـ خواسته های اصلی فراکسیون تجدد از رضاخان چه بود؟

جدایی دین از سیاست، ایجاد ارتش منظم و بوروکراسی کارآمد ، پایان دادن به امتیازات اقتصادی، صنعتی کردن کشور، تغییر زندگی عشایر از کوچ نشینی به کشاورزی وگسترش ملی گرایی و زبان فارسی.

۲۳۱ـ هدیه ی حزب تجدد به ایران چه بود؟

برگرداندن استبداد دوباره به ایران

۲۳۲ـ مهمترین نماینده بازماندگان مشروطه که بود؟

سید حسن مدرس

۲۳۳ -کدام گروه دریافتند که سلطنت رضاخان به ظهور مجدد استبداد منجر می شود؟

 گروه مشروطه خواهان

۲۳۴ـ تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی چه زمانی صورت گرفت؟

 زمانی که احمدشاه قاجار سلطنت را به دست داشت که بسان یک شاه مشروطه رفتار می کرد ولی زیاده خواهی و ساده اندیشی برخی روشنفکران و سیاستمداران باعث شد که رضاخان در سال 1305 رسماً به عنوان شاه ایران تاجگذاری کند.

۲۳۵ـ هدف رضاخان از تقویت ارتش چه بود؟

 تثبیت اقتدار مرکزی ، سرکوب مخالفت های داخلی به خصوص ایلات و عشایر و نظارت بر انتخابات . کمک به اجرای سیاست های مطلوب شخص رضاخان

۲۳۶ـ تحولات اقتصادی دوره رضاشاه را بنویسید؟

 هزینه بالای نظامی ، بهبود صنعت، راهها و حمل و نقل، کشاورزان و دامداران رو به فقر رفتند، تحدید قرارداد روسی و احداث راه آهن سراسری ایران

۲۳۷ـ مهمترین اقدامات استبدادی رضاخان چه بود؟

 تقویت بیش از اندازه ی ارتش، کنترل مجلس، از بین بدن نهادها و شخصیت های مستقل.

۲۳۸ـ رضاخان چگونه مجلس را به نهادی تشریفاتی تبدیل کرد؟

 بوسیله تقلب در انتخابات

۲۳۹ـ اقدامات فرهنگی دوران رضاخان چه بود؟

 رضاخان تمام احزاب، نهادها و مطبوعات مستقل را از بین برد و مطبوعات جز تمجید از شاه کار دیگری انجام نمی دادند.

۲۴۰ـ آیت ا.. مدرس چگونه آبروی انتخابات مجلس را برد و سرانجام او چه شد؟

 آیت ا... مدرس وقتی حتی یک رأی هم نیاورد، گفت: آن رأی که من به خودم داده ام کجا رفته

۲۴۱ـ علل اصرار رضاشاه بر اسکان عشایر چه بود؟

 استقلال عشلایر را نمی پسندید

۲۴۲ـ ویژگی بارز جامعه ایران چیست؟

 تفوذ مذهب در تمام لایه های اجتماعی

۲۴۳ـ رضاشاه با حمله به مذهب چه اهدافی را دنبال می کرد؟

 نابودی تشیع و مراسم مذهبی و نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل از دولت

۲۴۴ـ مهمترین اقدام مذهبی رضاخان چه بود؟

 قانون منع حجاب

۲۴۵ـ عامل اصلی تنفر مردم و روحانیون از رضاخان چه بود؟

 مقابله با مذهب

۲۴۶ـ بزرگترین اشتباه دولت پهلوی چه بود؟

 با بزرگ نمایی تاریخ ایران باستان تمدن اسلامی و تمام دوران حیات اسلامی ایران را نادیده گرفته بود . تحقیر آداب و رسوم، زبان و در نهایت هویت و موجودیت اقوام مختلف ایرانی

۲۴۷- قاجار ها از چه چیز برای تداوم حکومت خود استفاده می کردند و نقش مذهب در زمان حکومت قاجار ها چه بود ؟

قاجار ها از اختلافات اجتماعی برای تداوم حکومت خود نهایت استفاده را می بردند و حتی در تشدید آن می کوشیدند . در این میان آنچه ایرانیان را به هم پیوند می داد ، دین اسلام و فرهنگ دیرپای ایرانی بود در واقع مذهب مهمترین عامل انسجام ملی به شمار می آمد .

۲۴۸-  اولین قیام همگانی علیه استعمار خارجی و سلطنت قاجاری کدام بود و رهبریت آن به عهده چه گروهی بود ؟

قیام تنباکو - روحانیت

۲۴۹- مبنای حمایت علما از مشروطه چه بود ؟

مبارزه با ظلم و تقویت دولت و جامعه ایران به عنوان تنها دولت شیعی بود .

۲۵۰- تفاوت مشروطه مورد نظر علما با مشروطه سکولار غربی چه بود ؟

علما معتقد بودند که کارکرد قانونگذاری باید به مسایلی محدود شود که در شریعت برای آنها حکمی وجود ندارد .

۲۵۱- مهمترین منتقد مشروطه چه کسی بود و وی از دیدگاه علما خواهان چه چیزی بود ؟

شیخ فضل ا... نوری – وی خواهان تطبیق قوانین مشروطه با اسلام شد و با پافشاری او اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر « نظارت پنج نفر از مجتهدان برجسته بر قوانین مجلس » به تصویب رسید .

۲۵۲-  ضعف های روشنفکران دوران مشروطه را مختصر توضیح دهید ؟

۲۵۳· از ضعف های عمده روشنفکران این دوره برخورد غیر نقادانه با فرهنگ و تمدن غربی و سپس تقلید از آن است .

۲۵۴· ضعف دیگر جریان روشنفکری در این دوره ، بی اعتنایی به سنتها و روح مذهبی جامعه ایرانی است که یکی از عوامل اصلی بی اعتنایی مردم به این جریان به شمار می آید .

۲۵۵· ضعف دیگر روشنفکران این عصر اعتماد بیش از اندازه به دولت های غربی و نادیده گرفتن رویه استعماری تمدن غرب بود

۲۵۶- رضا خان به کمک چه کسانی به سلطنت رسید ؟

در مجلس چهارم ، فراکسیون تجدد که از روشنفکران تحصیل کرده غرب تشکیل می شد ، عمده ترین گروه طرفدار رضاخان بود و سرانجام رضاخان به کمک اینان به سلطنت رسید .

۲۵۷- اقدامات سیاسی و فرهنگی دولت رضا شاه را بنویسید ؟

 استبداد و خشونت· ستیز با مذهب و نهاد های مذهبی· باستانگرایی ناسیونالیستی و سیاست یکپارچه سازی قومی و فرهنگی .

۲۵۸- رضا شاه با حمله به مذهب چه اهدافی را دنبال می کرد ؟

     دو هدف اساسی را دنبال می کرد :

· اول نابودی تشیع و مراسم مذهبی محرم و عاشورا 

·  دوم نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل از دولت

۲۵۹ -  مهمترین اقدام ضد مذهبی رضا خان چه بود ؟

قانون منع حجاب که به وحشیانه ترین وضع به اجرا درآمد مهمترین اقدام ضد مذهبی رضاخان تلقی می شود .

۲۶۰-  اقدامات انگلیس برای مقابله با ملی شدن نفت در ایران چه بود ؟·انها ایران را تهدید به حمله نظامی کردند .

 طرح دعاوی حقوقی در شورای امنیت و دادگاه لاهه و نیز تحریم اقتصادی راههای دیگری بود که انگلیسی ها در مقابله با ملی شدن نفت در پیش گرفتند .

۲۶۱- انقلاب سفید توسط چه کسی صورت گرفت و هدف آن چه بود ؟

شاه – هدف شاه جلب حمایت امریکا ، خلع سلاح مخالفان داخلی و کوشش برای مشروعیت بخشی به رژیم بود .

۲۶۲- لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط چه کسی مطرح شد و مفاد آن چه بود ؟

دولت علم – در این لایحه واژه اسلام از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف شده بود و منتخبان نیز به جای اینکه مراسم تحلیف را با سوگند به قرآن به جای آورند ، از این پس با سوگند به کتاب آسمانی این کار را انجام می دادند .

۲۶۳ - چهار اصل از اصول انقلاب شاه و ملت را نام ببرید ؟

 اصلاحات ارضی ـ اصلاح قانون انتخابات · اعطای حق رای و وکالت مجلس به زنان · عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تامین منابع مالی اصلاحات ارضی· سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها و فروش سهام به آنان · ایجاد سپاه دانش از طریق فرستادن دیپلمه های وظیفه برای مبارزه با بی سوادی

۲۶۴- پیام های قیام 15 خرداد را مختصرا َ بنویسید ؟

 اولین پیامد این قیام آن بود که مخالفان را به کلی از دولت پهلوی ناامید کرد .·  از سوی دیگر ، این سرکوب ، مخالفان جوان و پرشور رژیم را از شیوه های سنتی مبارزه نومید کرد و به مبارزه مسلحانه تشویق نمود .·  پیامد دیگر قیام 15 خرداد انتقال رهبری مبارزه سیاسی به روحانیت و خاصه شخص امام خمینی بود .· همچنین این قیام بقایای مشروعیت رژیم را از بین برد و پایگاه اجتماعی آن را بیش از پیش متزلزل کرد.  

۲۶۵-  مهمترین کار سیاسی شاه در سال 53 چه بود ؟

به لحاظ سیاسی ، مهمترین کاری که رژیم در این سال ها انجام داد ، تشکیل حزب رستاخیز بود

۲۶۶- دکترین دوستونی نیکسون چه بود ؟

ایران ستون نظامی و عربستان ستون اقتصادی ژاندارمی امریکا در منطقه را تشکیل می دادند .

۲۶۷-  مهمترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی چه بود ؟

مهمترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی وابستگی آن به شخص محمدرضا شاه بود

۲۶۸- ساواک با کمک چه سازمان هایی به وجود آمد و اولین رئیس آن چه کسی بود و به چه نامی مشهور بود ؟

با کمک سازمان جاسوسی آمریکا (سیا ) ، انگلیس و اسرائیل ( موساد ) تاسیس شد . شاه از همان ابتدا تیمور بختیار را که به خشونت مشهور بود به ریاست آن منصوب کرد .

۲۶۹- هدف اصلی حزب رستاخیز چه بود ؟

به واقع هدف حزب تبدیل نظام پهلوی به دولت فراگیر حزبی بود تا بین دولت و مردم نوعی پیوند ایجاد کند و نظام را از نبود مشروعیت مردمی رهایی بخشد .

۲۷۰- موجبات قرارداد 1312 را بنویسید ؟

قرارداد 1312 را امضا کرد که به موجب آن در کنار افزایش سی سال به مدت قرارداد دارسی و افزایش اندک سهم ایران از درآمد نفت .

۲۷۱- عوامل اصلی استبداد در ایران را در سال های قبل از انقلاب نام ببرید ؟

یکی از عوامل اصلی استبداد در ایران جنبه فراطبقاتی و فرا اجتماعی دولت ها و از دیگر سو ناوابستگی آنها از نظر مالی و سیاسی به جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی است

۲۷۲- ۲نکته بارز ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی را بنویسید ؟

 تاکیدی که بر سلطنت و شخص شاه – به عنوان موجودی مقدس – می شد · تحقیر ارزشها و نهاد های مذهب جامعه

۲۷۳-  اوج ظهور ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی و بروز رسمی آن را بنویسید ؟

اوج ظهور این ناسیونالیسم را می توان در جشن های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران مشاهده کرد . آخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشاهی تغییر تقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی بود .

۲۷۴- بحران ها و آسیب های دولت پهلوی را بنویسید ؟

 مهمترین بحران دولت پهلوی ، بحران مشروعیت بود .· مشکل دیگر دولت پهلوی ، بحران مشارکت سیاسی بود  مشکل دیگر رژیم نبود مطبوعات مستقل بود · دیگر نکته آنکه ، دولت پهلوی بیش از حد به شخص شاه وابسته بود و همین امر رژیم را در بحرانها ناتوان می کرد .

۲۷۵- چرا مارکسیسم در ایران از مقبولیت برخوردار نشد ؟

اولین عامل ، ماهیت ضد مذهبی این ایدئولوژی بود .· دومین دلیل عدم محبوبیت این ایدئولوژی وابستگی آن به شوروی است .

۲۷۶- نام سه سازمان مارکسیست و چپ گرا را قبل از انقلاب ذکر کنید ؟

 حزب تود· سازمان چریک های فدائی خلق· سازمان مجاهدین خلق ایران

 ۲۷۷-جریان مشروطه خواهی به چه دلایلی نمی توانست رهبری مبارزات انقلابی را در اختیار بگیرد؟

این جریان فاقد ایدئولوژی جایگزین بود · این جریان فاقد رهبری متحد و انسجام گروهی بود · سومین علت ضعف این جریان فقدان پایگاه اجتماعی گسترده و ناتوانی در بسیج توده های مردمی است .

۲۷۸- اعضاء نهضت آزادی را چه کسانی تشکیل می دادند ؟ نام یکی از بنیان گذاران آن را بنویسید ؟

در واقع اعضای نهضت آزادی را جناح مذهبی جبهه ملی تشکیل می دادند – آیت ا...طالقانی ، مهندس بازرگان و دکتر یدا... سحالی از بنیان گذاران آن محسوب می شدند .

۲۷۹- مهمترین ویژگی نهضت آزادی را بنویسید؟

 تاکید اعضای آن بر اسلام و به طور کلی جلوه مذهبی رهبران آن بود .

۲۸۰- محور گفتمان دکتر شریعتی چه بود ؟

بازگشت به خویشتن یا همان تشیع انقلابی بود .

۲۸۱- به لحاظ سیاسی در دهه 1340 قدرتمند ترین جریان مخالف رژیم کدام گروه بود و عوامل قدرت آنان را نام ببرید ؟

روحانیون: ·  نفوذ اجتماعی·انسجام و سازماندهی·  رهبری امام خمینی 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 

۵۷-اصول اساسی اندیشه امام خمینی را بیان کنید؟

عدم مشروعیت سلطنت به دلیل عدم اتکا به رأی مردم و مخالفت با احکام اسلام؛

عدم امکان اصلاح نظام سلطنتی حتی در شکل مشروطه؛

جامعیت دین و پیوند ناگسستنی دین و سیاست؛

وجوب تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی؛

حق فقها در اعمال ولایت سیاسی در عصر غیبت؛

حق مردم  در تعیین نوع نظام و حاکمان سیاسی و نظارت بر مسئولین.

۵۸-رهبری سیاسی امام در انقلاب اسلامی از چند جنبه قابل بررسی است؟

رهبری سیاسی امام در انقلاب اسلامی از دو جنبه زیر قابل بررسی است: روش ها و استراتژی های سیاسی در روند مبارزه و فعالیت های انقلابی؛ و نفوذ بی نظیر در اذهان عمومی و محبوبیت گسترده مردمی.

۵۹-چرا امام هرگز به دنبال ایجاد حذب و تشکیلات سیاسی رسمی نبود؟

زیرا که چنین شیوه مبارزه را جلوه ای نخبه گرانه می بخشید و دور از دسترس مردم عادی قرار می داد.

۶۰-مهم ترین موفقیت امام در رهبری سیاسی چه بود؟

مردم نیز به امام اعتقاد داشتند و سخن او را با جان و دل می پذیرفتند . این اعتماد متقابل مهم ترین عامل موفقیت امام در رهبری سیاسی بود.

۶۱-مهم ترین جلوه مبارزه سیاسی در ایران چه بود؟

مهم ترین جلوه مبارزه سیاسی در انقلاب ایران تظاهرات آرام و مسالمت آمیز بود.

۶۲ -امام خمینی چگونه نقطه قوت رژیم را از کار انداخت؟

بسیاری از سربازان در پی دستور امام از پادگان ها فرار کردند و به مردم پیوستند و فرماندهان بلند مرتبه ارتش نیز در وفاداری به رژیم دچار تردید شدند. امام بدین ترتیب با پرهیز از رویارویی مسلحانه عملاً نقطه قوت رژیم را از کار انداخت.

۶۳-چه عواملی باعث محبوبیت امام خمینی می‌شود؟

عامل نخست شخصیت ویژه امام خمینی است. دومین عامل ، جایگاه امام به عنوان مرجع تقلید است.

۶۴-چه عاملی رهبری انقلاب ایران را از سایر انقلاب ها متمایز می سازد؟

امام رهبری سیاسی و مرجعیت مذهبی را در هم آمیخت و همین امر رهبری انقلاب ایران را از سایر انقلاب ها متمایز می سازد.

۶۵-چه شرایطی زمینه ساز نفوذ گسترده امام شد؟

شرایط اجتماعی

۶۶ -مهم ترین منبع قدرت سیاسی روحانیت چه بود؟

محبوبیت مردمی روحانیت مهم ترین منبع قدرت سیاسی روحانیت بود.

۶۷-عالی ترین نهاد مردمی و غیردولتی قدرتمند چه بود؟

روحانیت

۶۸-کدام عوامل باعث انسجام نهاد روحانیت می شد؟

تمرکز مرجعیت دردوره شیخ انصاری قدرت سازمانی و انسجام نهاد روحانیت را افزایش داد و زمینه فعالیت گسترده سیاسی را فراهم کرد.

۶۹-علل نارضایتی علما از دربار قاجار چه بود؟

از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه گسترش نفوذ بیگانگان و اعطای امتیازات علما را نسبت به رژیم سیاسی ناراضی کرد.علما نگران تسلط کفار و نیز رواج فرهنگ غربی و اندیشه های الحادی بودند.ضعف و فساد دستگاه قاجاری نیز که ایران را هر روز به سوی انحطاط بیشتر سوق می داد،درافزایش نارضایتی علما از دربار قاجاری نقش داشت.

۷۰-اوج ظهور سیاسی روحانیت در چه زمانی بود؟

اوج ظهور سیاسی روحانیت در قیام مشروطه بود.

۷۱-نفوذ اجتماعی روحانیت شیعه در ایران به چه دورانی بازمی گردد؟

در دوران قیام مشروطه

۷۲-مهم ترین نهادی که از مشروطه حمایت کرد ورهبری آن را به دست گرفت کدام نهاد بود؟

روحانیت

۷۳-مبنای حمایت علما از مشروطه چه بود؟

مبارزه با ظلم وتقویت دولت وجامعه ایران به عنوان تنها دولت شیعی بود.علما مشروطه را در چارچوب شریعت می خواستند و محدودیت سلطنت را از دین استنباط می کردند.

۷۴-علل مخالفت برخی علمای مشروطه با مشروطه چه بود؟

علمای مخالف مشروطه،مشروطه را باعث تشتت وپراکندگی جامعه،رشد عقاید انحرافی و کفرآمیز،  تضعیف ارزشهای مذهبی و حتی تزلزل قدرت سیاسی می دانستند.

۷۵-علل موافقت برخی علمای مشروطه با مشروطه چه بود؟


علمای موافق،مشروطه را باعث تقویت دین و دولت تلقی کرده،اشتباهات و انحرافات موجود را قابل رفع می دانستند.

۷۶-طرفداران مشروطه چه کسانی بودند؟

آیت الله میرزای نایینی،آخوند خراسانی،مازندرانی،میرزا خلیل تهرانی

۷۷-نام یک کتاب و نویسنده آن را درحمایت مشروطه چه بود؟

کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة نوشته آیت الله میرزای نایینی

۷۸-استوارترین متن نظری در دفاع از مشروعیت دینی مشروطه چه بود؟

کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة

۷۹-نظر آیت الله میرزا نایینی در دفاع از مشروطه مشروعه چه بود؟

به نظر نایینی مبانی نظام مشروطه در اسلام وجود داشته،ولی دراثرجهالت و انحطاط مسلمانان مهجور مانده است.از نظر وی،اصل محدودیت قدرت و سلطنت از ضروریات دین است.او برای توجیه پارلمان،   قانون گذاری و رأی اکثریت،به سنت شورا در اسلام اشاره می کند.

۸۰-نظرآیت الله نایینی درباره برابری و آزادی چه بود؟


وی آزادی را آزادی از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خودسر می داند ونه آزادی از احکام دینی وعبودیت الهی.وی همچنین برابری را به مساوات و برابری تمام افراد و حاکمان در جمیع حقوق و احکام در پیشگاه قانون معنا می کند.

۸۱-چه عواملی در شکل گیری انقلاب و گسترش نارضایتی عمومی نقش دارد ؟

ضعفها و مشکلات ساختار سیاسی و ماهیت آن نقش زیادی در شکل گیری انقلاب و گسترش نارضایتی عمومی دارد .

۸۲- نظام سیاسی پهلوی چه نوع نظامی بود ؟ و چه پیامدی به دنبال داشت ؟

نظام سیاسی پهلوی چونان نظام های سلطنتی قبل از خود نظامی کاملاً فردی و بر محور شخص شاه استوار بود، بدان سان که هیچ نهاد یا فرد دیگری نمی توانست بدون نظر شاه کاری انجام دهد. این ساختار سیاسی خودمحور ، در طول تاریخ آسیب های زیادی به ایران وارد کرده است .

۸۳- هدف از انقلاب مشروطه در تغییر ساختار سیاسی چه بود ؟

در انقلاب مشروطه کوشیده شد تا به جای فرد و شخص شاه ، نهادهای سیاسی مدرنی چون مجلس و کابینه، هدایت ساختار سیاسی ایران را در دست گیرند . در واقع انقلاب مشروطه کوششی بود برای اصلاح ساختار سیاسی و کاهش نقش شاه در فرآیندهای کلان سیاست گذاری .

۸۴- مشکلات دیرین ساختار سیاسی ایران چه بود ؟

فردمحوری افراطی و نبود نهادینگی از مشکلات دیرین ساختار سیاسی ایران بوده است .

۸۵- روند فرد محوری در دولت محمدرضا پهلوی بعد از چه واقعه ای و چطور  آغاز شد ؟

روند فرد محوری در دولت محمدرضا پهلوی به طور مشخص بعد از کودتای 28 مرداد آغاز شد .

۸۶- روند سیاست و قانون گذاری محمدرضا در دولتش چگونه بود؟

دولتمردان متملق بعد از کودتا به تعریف و تمجید از شاه پرداختند ، علم ، شاه را به سایه خدا و مامور انجام خواسته های او تشبیه می کرد و خود را چاکر و نوکر محمدرضا می دانست. اقبال خود را غلام خانه زاد اعلی حضرت قلب داد . آموزگار ثروت و قدرت کشور را ناشی از نبوغ شخص شاه تلقی می کرد . و مطبوعات نیز در ترویج و تبلیغ شخصیت استثنایی نبوغ منحصر به فردش قلم می زدند . پس از آن لقب آریانمهر برای شاه برگزیده شد تا در کنار القاب دیگری چون اعلی حضرت همایونی و بزرگ ارتش داران و شاهنشاه آریامهر ... عظمت شاه را بنمایانند . شاه که علاقه عجیبی به تملق داشت، همه این بزرگ نمایی ها را باور می کرد تا اینکه به تدریج به خود بزرگ بینی و توهم دچار شد او که خود را برخوردار از نبوغ می دانست، حتی مدعی شد که رسالتی الهی برای نجات کشوربر دوش دارد و هیچ کس به اندازه او به خداواند نزدیک نیست او همچنین ادعا کرد که مورد عنایت الهی است .

۸۷- چگونه نظام سلطنتی و ساختار کشور به شخص شاه متکی شد ؟

شاه پس از کودتا به تدریج علما و سپس تمام شخصیتهای را که استقلالی نسبی از خود نشان می دادند، حذف کرد و بدین ترتیب اطرافیان و کارگزاران شاه به افرادی نوکرمآب و چاکرصفت تبدیل شدند . در واقع تمام مسئولان و دولتمردان جز اجرای نیات و اوامر ملوکانه ! هدفی نداشتند و هرکس می کوشید تا خواسته های شاه را به بهترین گونه انجام دهد.

۸۸- وضعیت شاه در اواخر عمر رژیم چه طور بود؟ تزلزل و ناامیدی شاه باعث چه چیزی شد ؟

در اواخر عمر رژیم ، زمانی که شاه از مشکلات آگاه شد ناتوانی ، تردید و تزلزل وی بیش از پیش آشکار گشت کسانی که در آن ماهها او را می دیدند در چهره او ناامیدی و ترس را مشاهده می کردند.شاه در آن روزها می کوشید دیگران را باعث اعتراض وسیع مردمی بداند .

۸۹- شاه پس از اینکه خبر شکست کودتای نصیری را شنید چه کرد ؟ اقدامات محمدرضا شاه پس از شنیدن خبر شکستن نصیری چه بود ؟

وی در 25 مرداد زمانی که خبر شکست کودتای نصیری را شنید، به سرعت با هواپیمای اختصاصی خود از رامسر به عراق فرار کرد و در حالیکه مسئولان به دنبالش بودند خبر ورود او را به بغداد و سپس به ایتالیا دریافت کردند .

۹۰- شاه چه زمان از ایران خارج شد ؟

وی در 25 مرداد زمانی که خبر شکست کودتای نصیری را شنید، به سرعت با هواپیمای اختصاصی خود از رامسر به عراق فرار کرد و در حالیکه مسئولان به دنبالش بودند خبر ورود او را به بغداد و سپس به ایتالیا دریافت کردند

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:29  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 

۱- عوامل به وجود آورنده انقلاب را نام ببرید .

 عوامل انقلاب 1- نارضایتی عمیق از وضع موجود 2- ظهور وگسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین 3- گسترش روحیه انقلابی 4- رهبری ونهادهای بسیج گر

۲-عناصر انقلاب را نام ببرید .

عناصر انقلاب ۱- شرکت توده ها ( مردمی بودن ) وجود عنصر خشونت ۲- تغییرساختارهای اجتماعی – سیاسی جامعه

۳- تفاوت  رفرم و کودتا چیست .

رفرم رفرم به تغییرات تدریجی وجزئی که ازسوی حاکمان به صورت قانونی ومسالمت امیز انجام پذیردگفته می شود. رفرم برخلاف انقلاب از سوی رژیم سیاسی جاکم تحقق می پذیرد واموری مانند بسیج توده ای – تغییررژیم سیاسی وخشونت در آن راه ندارد

کودتا – کودتا اقدام سریع گروهی از نظامیان علیه یک رژیم سیاسی (‌هیات حاکم ) است که به دنبال انتقال وجابجایی قدرت از طریق خشنونت نظامی می باشد. از ویژگی های انقلاب بی بهره است نتایج ان یکسان نیست زمانی تنها به تغییرات سیاسی وگاهی نیز سبب تغییرات عمیق اجتماعی واقتصادی و.... می گردد.

۴-رفرم را تعریف کنید

رفرم – رفرم به تغییرات تدریجی وجزئی که ازسوی حاکمان به صورت قانونی ومسالمت امیز انجام پذیردگفته می شود. رفرم برخلاف انقلاب از سوی رژیم سیاسی جاکم تحقق می پذیرد واموری مانند بسیج توده ای – تغییررژیم سیاسی وخشونت در آن راه ندارد مثال سیاست های اصلاحی درایران مانند هدفمندی یارانه ها

۵-کودتا را تعریف کنید

کودتا – کودتا اقدام سریع گروهی از نظامیان علیه یک رژیم سیاسی (‌هیات حاکم ) است که به دنبال انتقال وجابجایی قدرت از طریق خشنونت نظامی می باشد. از ویژگی های انقلاب بی بهره است نتایج ان یکسان نیست زمانی تنها به تغییرات سیاسی وگاهی نیز سبب تغییرات عمیق اجتماعی واقتصادی و.... می گردد.

۶- دیدگاه ونظر ماروین زونیس را درباره انقلاب وانقلاب اسلامی ایران توضیح دهید.

وی درتحلیل انقلاب ایران به بررسی روانشناسی شاه پرداخته ومعققداست تا زمانی که عواملی ( مانند ارنست پرون – اسدالله علم و.... ) قدرت روانی لازم را به شاه تجویز می کردند خللی وارد نمی شد اما درزمان وقوع انقلاب همه ان عوامل از دست رفته بودند.

      ۷- عوامل وقوع انقلاب از نگاه چالمرزجانسون چیست .

براساس نظریه وی جامعه یک ساختار ارزشی دارد . ساختار ارزشی تنظیم کننده رفتار شهروندان درمقابل خودشان وحکومت می باشد . این ساختار ارزش به قدرت مشروعیت می دهد. براساس دیدگاه وی سه عامل متوالی عدم تعادل به همراه ناسازگاری نخبگان وعوامل شتاب زا باعث وقوع انقلاب می شود . عدم تعادل وقتی به وجود می ایدکه  ارزش ها با واقعیت های محیطی سازگارنباشد.

۸- شش ویژگی جامعه ایران درقرن نوزدهم را نام ببرید.

۱- اختلاف فرقه ای وقومی ۲- مذهب عامل انسجام ملی ۳- استبداد وخشونت دولتها وحاکمان ۴- شکست های متوالی ازدول روس وانگلیس ۵- عدم مشروعیت مذهبی ۶- اغلب جامعه روستایی وعشایری

      ۹- عوامل انقلاب را فقط نام ببرید ؟

۱·نارضایتی عمیق از وضع موجود۲· ظهور و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین۳·گسترش روحیه انقلابی۴-رهبری و نهاد های بسیج گر

      ۱۰- عناصر ( ویژگی های ) انقلاب را نام ببرید ؟

 شرکت توده ها ( مردمی بودن )· وجود عنصر خشونت· تغییر ساختار های اجتماعی – سیاسی جامعه

۱۱-  اصطلاح رفرم را شرح دهید ؟                                                                                                                                      

 به تغییرات تدریجی و جزئی که از سوی حاکمان ( زمامداران ) به صورت قانونی ومسالمت آمیز انجام پذیرد گفته می شود .

      ۱۲- این تعریف مربوط به کدام شخص می باشد ؟وی دوست مادام العمر شاه بود و محمدرضا به هیچ کس به اندازه او اعتماد نداشت ؟

اسدا... علم

      ۱۳-منحنی جی ( J ) اثر چه کسی است ؟

جیمز دیویس

      ۱۴- بر اساس نظریه چالمرز جانسون انقلاب چند عامل دارد . نام ببرید ؟

 از بین رفتن تعادل ( رکود قدرت )· ناسازگاری نخبگان حکومتی·عوامل شتاب

      ۱۵- علل چهارگانه در بحث چرایی وقوع انقلاب را نام ببرید ؟

 نارضایتی عمیق از شرایط حاکم·پذیرش و گسترش ایدئولوژی اسلامی· گسترش روحیه انقلابی·نقش آفرینی رهبری و نهاد های بسیج گر

      ۱۶- در روسیه سوسیالیست های انقلابی ( منشویک ها و کادتها ) در مورد نظام سوسیالیستی چه کردند ؟

آنها نوع نظام سیاسی را به انتخابات مجلس موسسان – که باید پس از پایان جنگ برگزار شود  موکول می کردند .

      ۱۷- آرمان بلشویک ها را در روسیه بنویسید و آنرا توضیح دهید؟

آرمان بلشویک ها نیز که در اکتبر 1917 قدرت را در دست گرفتند ، بلشویسم بود ، یعنی انیشه مارکس که لنین در آن تجدید نظر کرده بود مارکسیسم – لنیسم .

      ۱۸- در مورد بحث گسترش روحیه انقلابی به چه مطالبی باید توجه نمود ؟

 وجود یا عدم وجود روحیه انقلابی· میزان جمعیتی که دارای این روحیه است· شدت و عمق روحیه

۱۹ پیامدهای قیام تنباکو وعلل رشد اعتراضات پس از قیام تنباکو چه بود .

۱- پیامدهای قیام تنباکو نماینگر قدرت مردم درمقابل حاکمان خود کامه قاجار واولین مقاومت همگانی علیه استعمار خارجی بود ۲- از ظهور سیاسی روحانیت به عنوان رهبران جنبش اجتماعی خبرداد ۳- دمیده شدن روحی تازه درکالبد مردم ۴- سست شدن مشروعیت سلطنت قاجاری

عوامل رشد اعتراضات ۱- ضعف دولت ۲- اعطای امتیاز به بیگانگان وعقد قراردادهای استعماری ۳- ظلم وستم حکام ۴- بحران اقتصادی ۵- رشد اگاهی سیاسی مردم۶- ضعف وبیماری مظفرالدین شاه

      ۲۰- علل نارضایتی علما از دربار قاجارچه بوده ا ست .

۱- نفوذ بیگانگان واعطای امتیازات نگرانی علما از رواج فرهنگ غربی ۲- ضعف وفساد دردستگاه قاجار

      ۲۱- چهار ویژگی روشنفکران ایران  درقرن ۱۹ را نام ببرید.

۱- نگاه به غرب با حسرت وحیرت وبرخورد غیرنقادانه با ان ۲- جذب شدن درسازمان های فراماسونری ۳- گسترش مفاهیم غربی وبی اعتنایی به سنتهای مذهبی ۴- اعتماد بیش ازاندازه به دولتهای غربی و نبود پایگاه مردمی

۲۲- عوامل درونی وبیرونی شکست مشروطه را نام ببرید.

عوامل درونی :۱- ابهام درایدئولوژی مشروطیت ۲- ماهیت متفاوت نیروهای مشروطه خواه ۳- نفوذ عناصر مستبد ووابسته وغربزدگی افراطی ۴- ناکامی درایجاد یک دولت مرکزی کارامد

عوامل بیرونی  :اتحاد روس وانگلیس

۲۳- وضعیت اقتصادی دردوران رضا شاه چگونه بود.

۱- درامد عمده کشورصرف ارتش ونظام می شد. ۲- کشاورزان بافقر روبرو بودند ۳- نابودی صنعت دامداری با اسکان عشایر ۴- اگر چه اقتصاد رشد داشت اما عمدتا به نفع رضا شاه وطرفدارانش صورت گرفت

۲۴- مهمترین اقدامات سیاسی وفرهنگی دولت رضا شاه را نام ببرید.

۱- استبدادوخشونت ۲- ستیزبا مذهب ونهادهای مذهبی با هدف نابودی تشیع ۳- نابودی هرگونه نهاداجتماعی ومجرای همبستگی ۴- باستانگرایی ناسیونالیستی ۵- سیاست یکپارچه سازی قومی وفرهنگی

۲۵- پیامدهای اشغال ایران پس از جنگ جهانی دوم چه بود.

۱- ازادی احزاب وجناحهای سیاسی ۲- پراکندگی قدرت میان مجلس –دولت – احزاب – سفارتخانه های خارجی ودربار ۳- تغییر پی درپی دولتمردان وکابینه ها

۲۶- پیامدهای قیام پانزده خرداد را نام ببرید.

۱- ناامید مخالفان از دولت پهلوی ۲- تغییرشیوه سنتی مبارزه به مبارزه مسلحانه ۳- انتقال رهبری مبارزه سیاسی به روحانیت وخاصه شخص امام خمینی ره ۴- از بین رفتن بقایای مشروعیت رژیم وتزلزل پایگاه اجتماعی ان

۲۷- عوامل ایجاد سیاست فضای باز درسال 1355 را نام ببرید .

۱- اگاهی به اینکه سیاست سرکوب را نمی توان برای همیشه ادامه داد ۲- با اگاهی از بیماری خود درصدد زمینه سازی انتقال ارام قدرت به فرزندش بود ۳- اوج تبلیغات جهانی علیه رژیم شاه  

۲۸- موانع اصلی سیاست فضای باز درسال 1355 توسط محمدرضا شاه را نام ببرید.

۱-عدم سازوکار قانونی برا ی مشارکت سیاسی وغیره ... ۲- از بین بردن تمام نهادهای مستقل وازاد ۳- عدم  وجود حلقه ارتباطی بین دولت ومردم از سال 42 به بعد ۴- جدی نبودن شاه وسردمداران او دراجرای این سیاست ۵- ویژگی شخصیتی محمدرضا شاه       

      ۲۹- مهمترین ویژگی های ارتش دردوران محمدرضا پهلوی را نام ببرید.

۱- مهمترین رکن قدرت شاه ارتش بود ۲- اختصاص دادن یک سوم بودجه کشور به ارتش ۳- تمایل شاه به تقویت ارتش ریشه دردکترین نیکسون دارد ۴- مهمترین ضعف ارتش پهلوی وابستگی به شخص شاه بود.

      ۳۰- اهداف راه اندازی حزب رستاخیز را نام ببرید.

۱- جلب رضایت مردم با مشارکت کنترل شده ۲- بسیج سیاسی توده های متوسط وپایین با اعطای امتیازات حزبی ۳- برخورد با هرگونه فعالیت سیاسی خارج از حزب ۴- اموزش سیاسی مردم در راستای منافع سلطنت پهلوی

۳۱- اقدامات محمدرضا پهلوی درتشدید باستانگرایی ناسیونالیستی چیست .

۱- ناسیونالیسم شاهنشاهی به عنوان ایدئولوژی مشروعیت بخش ۲- اوج ظهور ان درجشن های 2500ساله ایران ۳- اخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشاهی تغییرتقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی

۳۲- مهمترین ویژگی های اقتصادی ایران درسال های 1332-1357 را بیان کنید.شش مورد .

۱- خارج شده اقتصاد از رکود ۲- فساد وسوء مدیریت ۳- افزایش بی رویه واردات۴- اجرای اصلاحات امریکایی ۵- تورم وافزایش قیمتها ۶- اجرای سلسله برنامه های عمرانی

۳۳- عوامل نابسامانی وبحران اقتصادی دروران پهلوی دوم را نام ببرید.

۱- اولویت دادن به رشد ونادیده گرفتن توزیع ۲- بی توجهی به روستا وتمرکز سرمایه گذاری درشهرها ۳- فساد گسترده مدیران ۴- فاصله طبقاتی زیاددرشهرها ۵- بازده بسیارناچیزسرمایه گذاری ۶- استفاده از صنایع سرمایه بر

۳۴- ملی گرایان مشروطه خواه از گروه های مخالف با دولت محمدرضا شاه بودند درباره ویژگی ها وعوامل افول انها توضیح دهید.

ویژگی ها – ۱- ریشه داشتن درمدرنیسم ۲- مهمترین منادی ان روشنفکری ایرانی ۳- اصراربر مشروطیت ۴- حمایت از مبارزه مسالمت امیز ۵- دربرگرفتن طیف وسیعی از روشنفکران سکولارتا روحانیون اصلاح طلب ۶- عدم اصراربر نابودی سلطنت

عوامل افول ۱- تشدید استبداد ۲- استراتژی مبارزه مسالمت امیز وقانونمندخود نیروهای ملی گرا

۳۵- عوامل تاثیرگذاردرگرایش روحانیت به فعالیت سیاسی از دهه 40 به بعد را نام ببرید.

۱- ظهور امام خمینی ره درحوزه های علمیه ۲- گسترش حوزه های علمیه ۳- افزایش تعداد طلاب وتمرکز وسازماندهی حوزه ها ۴- نفوذ اجتماعی گسترده وتوانایی بسیج مردمی ۵- سیاست فرهنگی رژیم پهلوی ۶- گرایش شاه به غرب واسرائیل

۳۶- مهمترین شاخصه های حوزه علمیه از اوایل دهه 40 به بعد را  نام ببرید.

۱- مخالفت با برنامه های اصلاحی رژیم پهلوی ونظام سلطنت ۲- رشد فعالیت های سیاسی وتحول فکری ۳- گرایش طلاب به مباحث نظری جدید وتحصیلات دانشگاهی ۴- افزایش انتشارمجلات دینی و.... ۵- قدرتمندترین جریان مخالف رژیم

۳۷- عوامل قدرت روحانیون دردهه 40 را نام ببرید ودرباره هر کدام توضیح دهید.

۱- نفوذاجتماعی۲- انسجام وسازماندهی۳- رهبری امام خمینی

۱- نفوذاجتماعی – الف شرایط مذهبی جامعه ایران ب – روحانیون مهمترین منبع معرفتی جامعه والهام بخش توده ها ج- روحانیت به عنوان تنها نهاد مدنی مستقل از دولت د- نقش نهاد مرجعیت

۲- انسجام وسازماندهی – دردوره ای که نهادهای مدنی دچارتشتت بودند روحانیت تنها گروهی بود که از سازمانی منسجم ورهبری متحد و.... برخورداربود. درمشروطه این انسجام شکسته شد اما بعداز روحانیت همواره به عنوان نهادی منسجم عمل کرد.

۳- رهبری امام خمینی – عامل قدرت روحانیت – تیزهوشی سیاسی موقعیت شناسی وسازش ناپذیری به همراه شخصیت عرفانی ودینی امام اورا به یک رهبراستثنایی تبدیل نموده بود . دراستانه انقلاب تقریبا تمامی گروههای مخالف رژیم رهبری امام را پذیرفته بودند.

۳۸- مهمترین فعالیت های سیاسی امام خمینی پس از رحلت ایت الله بروجردی را نام ببرید.

۱- تالیف کتاب ارزشمند تحریر الوسیله درترکیه درمدت نسبتا کوتاهی ۲- ارائه نظریه ولایت فقیه دردرس فقه خود درسال 1348که درواقع طرح صریح نظریه بدیل درمقابل حکومت شاهنشاهی محسوب گردید.

۳۹- مهمترین محورهای اندیشه سیاسی امام خمینی ره را نام ببریدوبه اختیاردرباره یکی از سه مورد به تفصیل توضیح دهید؟

 ۱- نفی سلطنت ۲- نفد مشروطیت ۳- تبیین نظریه حکومت اسلامی

مهمترین دلایل امام درنفی سلطنت – ۱- عدم اتکاء سلطنت به اراء مردم ۲- متکی بودن بر زوروتوارث ۳- عدم وجود نظارت بر سلطان ۴- مخالف با حقوق بشر وداشتن ماهیتی ظالمانه ۵- نظامی کهنه وارتجاعی است

۴۰- استراتژی ها وشیوه های مبارزه سیاسی امام خمینی ره را نام ببرید.

۱- مردمی کردن مبارزه ۲- مذهبی کردن مبارزه ۳- پرهیزاز مشی مسلحانه ۴- حفظ اتحاد وانسجام وجلوگیری از انحطاط مشخص کردن راه مبارزه

۴۱- وظایف دولت موقت از منظرامام خمینی وعلل تضعیف ان را نام ببرید.

وظیفه دولت موقت:۱- انجام رفراندوم ۲- تغییررژیم سیاسی ۳- برگزاری مجلس موسسان۴- انجام انتخابات مجلس شورای ملی

علل تضعیف : ۱- شرایط انتقالی وحساس انقلاب ۲- نبودارتباط تعریف شده سازمانی وتفکیک مناسب قوا ۳- فقدان روح انقلابی دردولت موقت واختلاف داخلی

۴۲-کتاب «عبقات الانوار» از کیست؟

میر حامد حسین

۴۳-امام خمینی در چه سالی و در کجا متولد شد؟

سید روح الله خمینی در اول مهر 1381 ش. (بیستم جمادی الثانی 1320/24 سپتامبر 1902) در شهر خمین و در خانواده‌ای اهل فضیلت و علم زاده شد.

۴۴-کشف الاسرار نوشته کیست و در چه زمینه‌ای می باشد؟

در سال 1323ه.ش امام خمینی کتاب «کشف الاسرار» را در رد شبهات علمی حکمی زاده در جزوه «اسرار هزار ساله» نوشت.

۴۵-کتاب کشف الاسرار در پاسخ به چه کتابی نوشته شد؟

امام در این کتاب ضمن پاسخگویی به شبهات و پرسش های حکمی زاده، دوران رضا شاه را مورد انتقاد قرار داد و طرح اولیه‌ای از اندیشه سیاسی خود را ارائه کرد.

۴۶-کتاب فقهی امام خمینی چه نام دارد؟

تحریر الوسیله

۴۷-امام خمینی در چه دوره سیاسی زندگی می کرد؟

از نظر سیاسی این دوره همزمان با استقرار حکومت خودکامه رضا شاه بر ایران بود.

۴۸-امام خمینی در سخنان آبان 1343خود چه چیزهایی را مطرح کرد؟

سر انجام در آبان سال 1343 این بار تقریباً به تنهایی درباره‌ی کاپیتولاسیون فریاد اعتراض برآورد و در سخنانی به شدت از شاه و آمریکا انتقاد کرد، این اعتراض تبعید امام به ترکیه را در پی داشت.

۴۹-امام در درس فقه خود کدام نظریه را مطرح کرد؟

نظریه ولایت فقیه

--نظریه ولایت فقیه امام خمینی صراحتاً چه چیزی را عنوان می‌نمود؟

نظریه ولایت فقیه در واقع طرح صحیح نظریه بدیل در مقابل حکومت شاهنشاهی محسوب می‌شد.

۵۰-امام خمینی در چه تاریخی به ایران بازگشت؟

در 12 بهمن 1357 به ایران بازگشت.

۵۱-آخرین مرحله مبارزه امام با رژیم شاه چگونه آغاز شد؟

با عزیمت امام خمینی از عراق به پاریس ، آخرین مرحله مبارزه با رژیم شاه آغاز شد.

۵۲-مهم ترین دلایل امام در نفی سلطنت چه بود؟

۱)     سلطنت متکی به آرای مردم نیست و مردم هیچ نقشی در تعیین سلطان ندارند.

۲)     سلطنت بر زور و توارث متکی است که هر دو خلاف اسلام است.

۳)     در نظام سلطنتی هیچ نظارتی بر سلطان صورت نمی گیرد.

۴)     سلطنت با حقوق بشر مخالف است زیرا هر ملتی باید سرنوشت خود را خود تعیین کند.

۵)     سلطنت در ایران همواره ماهیتی ظالمانه داشته است.

۶)     سلطنت نظامی کهنه و ارتجاعی است و آن هم از بدترین نوع ارتجاع.

۵۳-حکومت اسلامی چه حکومتی است؟

اسلام محتوا و ماهیت اصلی این نظام را تشکیل می‌دهد و ضوابط و احکام اسلامی مبنای اصلی سیاست ها و قوانین آن محسوب می‌شوند. لذا جمهوری اسلامی همواره مقید به دین و محدود به چهارچوب های شریعت است و نمی تواند برخلاف مقررات اسلامی عمل کند.

۵۴-از نظر امام خمینی ولایت فقیه چه نوع ولایتی است؟

ولایت فقیه در نظریه امام خمینی از یک سو تضمین کننده اسلامی بودن نظام است و مانع انحراف آن از معیارهای اسلامی می شود و از سوی دیگر تقوای فقیه و تقید او به احکام اسلامی از استبداد و دیکتاتوری جلوگیری می کند.

۵۵-به چه دلایلی می توان ولایت فقیه را ابداع امام خمینی محسوب کرد؟

این نظریه در آثار فقهای دیگر نیز وجود داشت ، اما هنر امام این بود که این نظریه را از شکل فقهی و محدود خود خارج ساخت و به نظریه ای سیاسی تبدیل نمود و بر اساس آن نظام سیاسی جدیدی را پی ریخت. از این منظر ولایت فقیه را می توان ابداع امام محسوب کرد.

۵۶-یکی از ویژگیهای امام در زمینه تعلیم علم فقه و نظریه های سیاسی چیست؟

ویژگی اصلی امام خمینی پیوند نظریه و عمل سیاسی با فقه و شریعت اسلامی است. -    سه محور اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

·        نفی سلطنت

·        نقد مشروطیت

·        نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه

۳۲۷-    دو مورد از اصول اساسی اندیشه امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

· عدم مشروعیت سلطنت به دلیل عدم اتکا به رای مردم و مخالفت با احکام اسلام

· عدم امکان اصلاح نظام سلطنتی حتی در شکل مشروطه

· جامعیت دین و پیوند نا گسستنی دین و سیاست

· وجوب تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی

· حق فقها در اعمال ولایت سیاسی در عصر غیبت

· حق مردم در تعیین نوع نظام و حاکمان سیاسی و نظارت بر مسئولین

۳۲۸-    مهمترین روش های مبارزه سیاسی امام خمینی (ره) را نام ببرید ؟

مردمی کردن مبارزه سیاسی·مذهبی کردن مبارزه·پرهیز از مشی مسلحانه- حفظ اتحاد و انسجام

۳۲۹    وظیفه دولت موقت از نظر امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

انجام مقدمات رفراندوم تغییر رژیم سیاسی ، برگزاری مجلس موسسان و همچنین انجام انتخابات مجلس شورای ملی بود .

۳۴۱-    کار ویژه رهبری و ساختار ها را در انقلاب بنویسید ؟

تحریک نارضایتی ها ، بیان و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین ، برانگیختن روحیه انقلابی ، بسیج و به صحنه آوردن توده ها ، تنظیم استراتژی و تاکتیک های حرکت انقلابی ، تلاش در جهت ایجاد سامان سیاسی جدید ، و برنامه ریزی برای رساندن انقلاب به اهدافش .

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:25  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 
                                        تحقیقا ت برگزیده

هجرت امام خميني(ره) به پاريس                           

علت هجرت امام به پاريس به جرياناتى که چند ماه قبل از اين تصميم روى داد برمى‏گردد. با اوج‌گيرى مبارزات مردم ايران، دو دولت ايران و عراق در جلساتى متعدد که در بغداد تشکيل گرديد، به اين نتيجه رسيدند که فعاليت امام نه تنها براى ايران که براى عراق هم خطرناک شده است. توجه مردم عراق به امام و شور و احساسات زائرين ايرانى چيزى نبود که عراق بتواند به آسانى از کنار آن بگذرد. و بدين جهت آقاى دعايى را خواستند تا خيلى روشن نظرات شوراى انقلاب کشور عراق را به عرض امام برساند در اين راستا دولت عراق آقاي«دعايي» را به بغداد احضار کرد و از او خواست که پيامي را به اين مضمون به امام(ره) برساند آقاى دعايى نظرات عراق را براى حضرت امام بيان داشت که ملخص آن عبارت است از:

1.حضرتعالى چون گذشته مى‏توانيد در عراق به زندگى عادى خود ادامه دهيد، ولى از کارهاى سياسى که باعث تيرگى روابط ما با ايران مى‏گردد، خوددارى نماييد.2. در صورت ادامه کارهاى سياسى، بايد عراق را ترک کنيد.تصميم امام معلوم بود. رو کردند به من و فرمودند، گذرنامه من وخودت رابياور، و من چنين کردم.آقاى دعايى عازم بغداد شد، ولى از گذرنامه‏ها خبرى نشد.چندى بعد سعدون شاکر، رييس سازمان امنيت عراق خدمت امام رسيد و مطالبى در ارتباط با روابط ايران و عراق، اوضاع عراق و منطقه و گزارش‌هايى از اين دست را به عرض امام رسانيد، ولى در خاتمه چيزى بيشتر از پيغام قبل‌شان نداشت.امام خيلى صحبت کردند که متأسفانه ضبط نشد. حضرت امام با شنيدن اين پيام فرمودند: «اين آغاز کار است من چنين چيزي را نمي پذيرم. من نمي توانم ساکت باشم و در ايران کساني که به من اعتقاد دارند، مبارزه کنند و خون بدهند، اگر آنان نمي خواهند من اين جا باشم، مي روم جاي ديگر و حرفم را مي زنم» مثلاًفرمودند من هر کجا بروم و (اشاره به زيلوي‌شان) فرشم را پهن کنم، منزلم است. و يا گفتند من از آن آخوندها نيستم که تنها به خاطر زيارت دست از تکليفم بردارم و از اين قبيل.چندى گذشت و خبرى نشد. احساسات مردم عراق و ايران در موقع تشرف امام به حرم مولاى متقيان ديدنى بود؛ لذا منزل‌شان محاصره شد و کسى را حق ورود نبود. آقای دعايى به بغداد احضار شد و تصميم آخر «قيادة الثورة» مبنى بر اخراج امام به او گفته شد و در مراجعت، گذرنامه‏ها را به همراه داشت. بعثي ها در راستاي اين محدوديت ها جزوه ي حکومت اسلامي امام(ره) را در عراق جمع آوري کردند و چند نفر از ياران امام(ره) را دستگير کردند. اقدامات رژيم عراق در ايران و جهان بازتاب گسترده اي داشت. علماي داخل کشور و برخي مجامع بين المللي نسبت به اين اقدام رژيم عراق اعتراضات گسترده اي کردند. مأموران رژيم عراق دليل فشار و سخت گيري خود را توافقات في ما بين دولت  ايران و عراق ذکر کردند و در نهايت در ديدار وزراي خارجه ايران و عراق تصميم به اخراج امام خميني(ره) از عراق گرفته شد. به دنبال تشديد اين محدوديت ها، امام(ره) پاسپورت شان را به آقاي«دعايي» دادند که اجازه ي خروج از عراق را بگيرد. امام(ره) ابتدا تصميم گرفتند که به سوريه بروند اما به خاطر وجود تضادهايي بين عراق و سوريه امکان داشت عراقي ها مانع شوند؛ بنابراين تصميم گرفتند ابتدا به کويت بروند و سپس از کويت به سوريه که این امر تحقق نیافت و در نهايت امام(ره) با پيشنهاد فرزند خود«حاج احمد آقا خميني» تصميم گرفتند به پاريس هجرت کنند و سرانجام در صبحگاه 13 مهر 1357 به اتفاق تني چند از يارانش از فرودگاه بغداد به سوي پاريس هجرت کرد.

 

                              منبع: پژوهشكده باقر العلوم (ع)

                                                                                               تهیه شده توسط حنانه  خوری 


    تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران

چند نفر از شاگردان جوان مهندس بازرگان كه برخي در دانشگاه و برخي در بيرون در نهضت آزادي شاگردي وي را مي كردند و در نهضت مقاومت ملي و نهضت آزادي تجريه سياسي مختصري اندوخته بودند ، در سال 1344 ه . ش. سازمان مجاهدين خلق را پايه گذاري كردند .
محمد حنيف نژاد و سعيد محسن ، و حسن نيك بين معروف به عبدي هسته اوليه سازمان مجاهدين را بنياد گذاشتند . اندكي بعد بديع زادگان ، باكري ، علي مشكين فام ، ناصر صادق ، علي ميهن دوست ، حسين روحاني و شماري ديگر به آنان پيوستند .
در سال 48 مركزيت سازمان عبارت بودند از : حنف نژاد ، سعيد محسن ، بديع زادگان، علي باكري ، بهمن بازرگان ،محمود عسگري زاده ، ناصر صادق نصرالله اسماعيل زاده، حسين روحاني و علي ميهن دوست .
پديد آمدن فضاي جديدي در فرهنگ سياسي نسل جديد كه طي تحولات 39 تا 43 پرورش يافته بودند ، مي توانست پديد آمدن جريان هايي مانند مجاهدين را به راحتي توجيه كند .
بيشتر اين افراد از اعضاء يا سمپات هاي نهضت آزادي بودند كه به تدريج از مشي سياسي آنان روي گردان شده و چاره را در مبارزه مسلحانه بر ضد شاه جستجو كردند.
آنچه در جريان قيام 15 خرداد پيش آمده بود ، در ايجاد نوعي مبارزه قهر آميز كاملاْ مؤثر بود و دقيقاْ همين امر سبب شد تا گروه هايي مانند ،مؤتلفه ، حزب ملل و سازمان مجاهدين استراتژي جديدي را در پيش گيرند .
به عبارت ديگر :پيدايش اين گروه به لحاظ سياسي ، معلول برخوردهاي خشن حكومت شاه با مخالفان در جريان رويدادهاي نهضت اسلامي است كه در رويارويي با آن ، پاسخ ها و روش هاي سياسي نهضت آزادي در نگاه آنان ، پاسخ هاي معقول و راه گشا به حساب نمي آمد .
فعاليت گروهي آنان به طور رسمي از شهريور سال 44 آغاز شد و مؤسسين در قدم نخست با ايجاد گروه هاي بحث ، به تدوين ايدئولوژي ديني و سياسي خود پرداختند و كوشيدند تا متوني را تدوين كنند كه بتوانند به عنوان متن آموزشي در سازمان مورداستفاده قرار  گیرد .                                                                                                                                         
 
                                     سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی   
 
سيد محمد علي فرزند حاج ميرزا باقر قاضي طباطبايي، ششم جمادي الاول سال 1331ه.ق در شهر تبريز متولد شد و در دامان پر مهر مادري كه از تربيت يافتگان مكتب اسلام بود، پرورش يافت. او تحصيلات مقدماتي را تحت نظر ميرزا محمدحسين و ميرزا اسدالله قاضي طباطبايي گذراند و در شانزده سالگي به همراه پدرش ابتدا به تهران و سپس به مشهد تبعيد شد. در سال 1359 ه.ق براي تكميل مباني علمي و مسلح شدن به سلاح علم و ايمان براي مبارزه با طاغوتيان راهي شهر مقدس قم شد و در سال 1369 ه.ق (ده سال بعد) در ادامه تلاشهاي علمي‌اش به نجف اشرف عزيمت كرد. او كه در قم با امام خميني (ره) آشنا و شيفته شخصيت برجسته ايشان شده بود، با شروع دوره جديد مبارزات به رهبري آن حضرت به عنوان يكي از اركان مبارزه، رهبري مردم غيور آذربايجان را عهده‌دار شد. و سرانجام در سال 1348 به زنجان تبعيد گشت. پس از چهار ماه به تبريز بازگشت و آنجا را به سنگري مستحكم براي دفاع از حريم اسلام تبديل كرد. منزل آيت الله قاضي طباطبايي همواره پناهگاهي امن براي مبارزات، جوانان و مجروحان بود. قيام قهرمانانه مردم تبريز در 29 بهمن ماه 1356 نيز با هدايتهاي اين شخصيت عظيم صورت گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در مرداد ماه 1358 طي حكمي از سوي امام خميني (ره) به عنوان نماينده تام‌الاختيار و امام جمعه تبريز منصوب گرديد. نماز عيد قربان سال 1358 به امامت آيت الله قاضي طباطبايي اقامه شد و شب هنگام منافقين سيه‌دل، اين عاشق خدا و مجاهدنستوه را قرباني كردند و ملتي را به داغ نشاندند. روحش شاد.
                     شهید آیت الله مدنی                                  
 
سيد اسدالله مدني درسال 1293 ه.ش در دهخوارقان ديده به جهان گشود. پدرش آقا مير علي بزاز بود. در 4 سالگي مادر و در 16سالگي پدر خود را از دست داد. و در عنفوان جواني جهت كسب معارف اسلامي وارد شهر قم شد. او مبارزه خود را عليه رژيم پهلوي اين شهر آغاز كرد و به دليل همين تحركات به آذرشهر تبعيد شد. درآذر شهر در اولين اقدام با فرقه ضاله بهائيت به مبارزه برخاست و مردم را در برچيدن كارخانه مشروب‌سازي اين شهر دعوت نمود. به دليل ادامه مبارزات مجبور به ترك شهر شد و به نجف اشرف عزيمت كرد. او پس از تبعيد امام همواره در كنار ايشان بود و بارها و بارها به ايران آمده و در شهرهاي مختلف پيام‌آور ادامه مبارزه شد. و به همين دليل شديداً تحت نظر ساواك بود. در سال 1351 به خرم‌آباد آمده با سمت نماينده و وكيل تام الاختيار امام در مبارزه، به فعاليت پرداخت. ساواك كه ازنفوذ ايشان در بين مردم مي‌ترسيد با نوشتن شبنامه و نامه‌هاي توهين‌آميز سعي در ترور شخصيت ايشان كرد كه با هوشياري مردم و علما اين طرح ناكام ماند. ناگزير در سال 1354 ايشان را به نوآبار ممسني تبعيد كردند ولي سخنرانيها و افشاگريها و محبوبيت ايشان در بين مردم باعث شد تا از آنجا به گنبد كاووس تبعيد شوند اما از آنجا كه در هر جا پا مي‌گذاشت آنجا را به كانون مبارزه بدل مي‌كرد ساواك او را بندر كنگان و سپس به مهاباد تبعيد كرد. در تمام اين شهرها مردم را به تقليد از امام دعوت كرده و رساله ايشان را با تمام محدوديت‌هاي موجود بين مردم پخش مي‌كرد. پس از پيروزي انقلاب به عنوان نماينده مردم همدان در مجلس خبرگان قانون اساسي برگزيده و پس از شهادت اولين شهيد محراب شهيد قاضي طباطبايي، امام جمعه تبريز ايشان از طرف امام نماينده و امام جمعه تبريز شدند. در آن ايام در خنثي‌كردن فتنه‌هاي حزب خلق در تبريز نقش به سزايي داشتند و با حضور خود درجبهه‌ها و بوسيدن دست رزمندگان و شركت در مراسم دعا و نيايش مشوقي براي رزمندگان بودند. سرانجام اين مجاهد خستگي‌ناپذير در شهريور سال 1360 در حال اقامه نماز جمعه به دست منافقين كوردل به شهادت رسيدند.
                                                                                                                                 
                   شهید آیت الله اشرفی اصفهانی                                                         
 
در سال 1279 ه.ش در خميني شهر اصفهان در يك خانواده روحاني ديده به جهان گشود. چون او را هديه خدا مي‌دانستند او را عطا الله ناميدند. از سن 5 سالگي تحصيل علم را شروع كرد و در 13 سالگي براي ادامه تحصيل به اصفهان رفت. پس از 10 سال تحصيل مداوم در حوزه علميه اصفهان در سن 22 سالگي به حوزه علميه قم مراجعت نمود. ايشان نزد اساتيدي چون امام (ره) كسب علم كرد. به دنبال تاسيس حوزه علميه کرمانشاه توسط آيت الله بروجردي در سال 1335 به دستور اين مرجع بزرگ به کرمانشاه رفت. ايشان از علاقمندان به حضرت امام بودند. وجوهات را جمع‌آوري مي‌كردند و براي امام به قم مي‌فرستادند. در سال 1342 به عنوان نماينده امام در کرمانشاه منصوب شدند. به خاطر فعاليتهاي زياد، رژيم قصد تبعيد ايشان را داشت كه علاقمندي شديد مردم باختران به اين مرد دانشمند آنان را نا كام گذارد. بعد از شهادت فرزند برومند امام و اوجگيري نهضت ايشان فعاليت خود را گشترش داد تا جايي كه پس از تبعيد امام از عراق به پاريس توسط ساواك دستگير و مورد بازجويي قرار گرفت. در آستانه ورود امام به ايران در اعتراض به بسته شدن فرودگاه جزو متحصنين در دانشگاه تهران بود. پس از پيروزي انقلاب در سال 1358 طي حكمي امام ايشان را به سمت امام جمعه کرمانشاه انتخاب كردند. او در ايام جنگ با لباس رزم در جمع رزمندگان حاضر شده به ايشان روحيه‌اي تازه مي‌بخشيد و بالاخره در تاريخ 23 مهر ماه 1360 در ماه محرم در سن 82 سالگي در محراب عبادت به دست منافقين به شهادت رسيد.
                                                                                       
                               شهید آیت الله دستغیب
 
سيد عبدالحسين در عاشوراي 1332ه. ق در شيراز متولد شد و از همان كودكي كمر به غلامي‌ حسين بست. تا سن 12 سالگي نزد پدر به تحصيل علم پرداخت و پس از فوت ايشان مراقبت و تكفل خانواده را بر عهده گرفت. مدتي بعد براي كسب معارف اسلامي‌ به نجف سغر كرد و در خدمت بزرگان دانش آموخت. هنگاميكه به شيراز بازگشت مردم او را به عنوان امام جماعت مسجد جامع برگزيدند. به دليل كمبود جا براي نماز گزاردن، او تصميم به تعمير مسجد گرفته خود نيز دوشادوش مردم كاركرد. در سال 1341 با آغاز مبارزات حضرت امام (ره) ايشان نيز پيغام دادند كه من هم در شيراز آماده‌ام و از آن تاريخ به بعد مستقيماً با امام (ره) در ارتباط بود. هر شب پس از نماز مغرب و عشاء براي نماز گزاران سخنراني مي‌كرد و به افشاگري ظلم طاغوتيان مي‌پرداخت. به راستي دستغيب در سالهاي او ج‌گيري انقلاب اسلامي‌ ايران ايشان مسئوليت نمايندگي مردم فارس در مجلس خبرگان را بر عهده گرفته و به فرمان امام و درخواست مردم امام جمعه شيراز شدند. آيت الله دستغيب كه همواره از حافظان نظام مقدس جمهوري اسلامي‌ ايران بود، در روز جمعه 20 آذر 1360 (1402ه.ق) به دست منافقان كوردل، به شهادت رسيد. يادش گرامی.
                                                                                                
                            شهید آیت الله صدوقی
 
محمد درسال 1327 ه.ق در خانواده اي روحاني در يزد چشم به جهان گشود. پدرش ميرزا ابوطالب از علماي وارسته آن ديار بود. او تحت سرپرستي پسر عمويش به تحصيل علوم ديني مشغول شد و شرح لمعه را در مدرسه عبدالرحيم خان يزد آموخت. درسال 1349 به قم هجرت كرد و 21 سال در قم اقامت گزيد. اقامتش در آن شهر ششمين سال حكومت رضاخان و اوج فشار بر روحانيون و مذهبيون مصادف گشت. ايشان از بدو ورود به قم هم صحبتي امام را برگزيده و گاه در تمام شبانه روز با ايشان بود. صدوقي از طرفداران جدي فدائيان اسلام بوده منزل ايشان پناهگاه شهيد نواب صفوي و يارانش بود. او در عين اينكه به تدريس اشتغال داشت تحصيل هم مي كرد و گاه براي امرار معاش خود در منطقه عباس آباد قم به كشاورزي مي پرداخت. ايشان در پي درخواستهاي مكرر مردم يزد به اين شهر مهاجرت كرد و مورد استقبال بي نظير مردم قرار گرفت. با ورود به يزد حوزه درس تشكيل داده و خدمات عمراني بسياري داد. از سال 41 تا سال 43 به عنوان عنصري مبارز نقش هماهنگ كننده روحانيون و مردم، با اقدامات امام را بر عهده داشت. پس از تبعيد امام مبارزات وسيعي را آغاز كرد. بيانيه و اطلاعيه مي داد و به همراه اطلاعيه هاي امام به شهرهاي ديگر مي فرستاد و مردم و علما را به مبارزه دعوت مي كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايشان براي تدوين قانون اساسي راهي مجلس خبرگان شدند و پس از آن به عنوان نماينده امام و امام جمعه به شهر يزد رفتند. درايت و مديريت ايشان باعث شد استان يزد از كمند توطئه ها دور بماند. ايشان در برهم چيدن خانه هاي تيمي منافقين نقش به سزايي داشتند. با وجود كبر سن در جبهه حضور مي يا فتند و باعث شور و نشاط در جبهه ها مي شدند. حضور ايشان در عمليات بيت المقدس و فتح خرمشهر هميشه در يادها زنده است. سرانجام در روز يازدهم تيرماه سال 1361 با لبان روزه در سن 75 سالگي در محراب عبادت (نمازجمعه) به دست منافقين كوردل به شهادت رسيدند.
                              
   شهید آیت  الله سید محمد باقر حکیم                                                                                                                             
در سال 1317 در جوار بارگاه ملكوتي امير‌مومنان در شهر نجف اشرف قدم به عرصه گيتي نهاد. ديدگانش را كه گشود، گنبد زيبا و طلائي امام اول شيعيان در قاب چشمانش جاي گرفت. او از همان آغاز كودكي به حوزه علميه رفت و تمام تلاش خود را مصروف آموختن علوم قديم و فقه اسلام نمود. پدرش «آيت‌الله سيد محسن حكيم» رهبر شيعيان مبارز بود، (1348-1333) او نيز در مكتب مبارزه درس آموخت و در جرگه مبارزان قرار گرفت و از سال 1335 فعاليت سياسي خود را آغاز نمود. وي پس از شهادت دوست و همرزم ديرين خود‌، آيت‌الله سيد محمد باقر صدر در سال 1358 به ايران مهاجرت كرد. آيت‌الله حكيم همواره موضعي ضدآمريكايي داشت و هميشه خواستار خروج دست‌نشانده‌ها و عوامل اين كشور در عراق بود، صدام به علت كينه و قساوت ديرينه خود با فرزندان زهراي اطهر (س) در سال 1361، 125 تن از اعضاي خانواده آيت‌الله حكيم را بازداشت و 29 تن از آنان را به شهادت رساند. برادر ديگرش (سيد مهدي حكيم) در سال 1366 توسط عوامل رژيم عراق در «سودان» به شهادت رسيد. آيت‌الله سيد محمد باقر حكيم در سال 1360 به همراه ياران همرزم و شيعه خود مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را بنيان نهاد و در سال 1362 به رياست اين حزب منصوب شد. سرانجام اين روحاني مبارز و فداكار پس از گذراندن 23 سال تبعيد در ايران در ارديبهشت ماه سال 1382 به ميهن خويش بازگشت و در روز جمعه هفتم شهريورماه سال 1382 پس از اتمام مراسم نماز جمعه هنگام خروج از «باب‌القبله» در حرم اميرمومنان (ع) به شهادت رسيد. عاملان اين فاجعه عظيم با قرار دادن بمب داخل ماشين آيت‌الله حكيم بار ديگر قساوت خود و مظلوميت فرزندان زهراي اطهر (س) را به جهان ثابت نمودند. از ايشان 40 كتاب و 10 مقاله فرهنگي به يادگار مانده است.
                                                                             تهیه شده توسط مرجان افتاده 

  
سالروز اعتراض به قانون کاپیتولاسیون 
  
 حضرت امام خمینی (ره) ضمن ایراد سخنرانی، اعتراض خود را نسبت به احیاء قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران خارجی توسط رژیم شاه اعلام داشتند.  
 
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
 
۴۴ سال پیش در روز - ۴آبان ماه سال ۱۳۴۳هجری شمسی:
حضرت امام خمینی (ره) ضمن ایراد سخنرانی، اعتراض خود را نسبت به احیاء قانون کاپیتولاسیون یا اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران خارجی توسط رژیم شاه اعلام داشتند. متعاقب این نطق تاریخی، امام راحل توسط رژیم منفور پهلوی به عراق انتقال یافتند.
 
● ماهیت کاپیتولاسیون
 
واژه کاپیتولاسیون (Capitulation) از ریشه ی (Capitulate ) و به معنای «شرط گذاشتن» می باشد.
کاپیتولاسیون در لغت به معنای سازش و تسلیم است و برقراردادهایی اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دیگر مشمول قوانین کشور خود می شوند و آن قوانین توسط کنسول آن دولت در محل اجرا می شود.در واقع می توان کاپیتولاسیون را معاهده ای دانست که به موجب آن بیگانگان حق هرگونه اقدامی در کشور دیگر را برای خود تحصیل می کنند و از حقوق و مزایای اختصاصی در زمینه های قضایی بهره مند می شوند.
به همین جهت در زبان فارسی از کاپیتولاسیون به نام های «امتیاز قضائی» یا «حق قضاوت کنسولی» نیز یاد شده است.
این قراردادها اغلب میان دولتهای اروپایی با دولتهای آسیایی و آفریقایی بسته می شوند زیرا اروپاییان دادگاهها و مؤسسات قضایی این کشورها را قادر به حمایت کافی از اتباع خود نمی دانستند.
سابقه کاپیتولاسیون در ایران به شکست ایران از روسیه و تحمیل پیمان ترکمانچای بر می گردد پس از انقلاب ۱۹۱۷م روسیه و پیمان دوستی ایران و شوروی (۱۹۲۱م) مفاد مربوط به کاپیتولاسیون لغو گردید.
در مهرماه ۱۳۴۳ قانونی از مجلس شورای ملی گذشت که براساس آن به نظامیان آمریکایی مأمور در ایران و وابستگانشان مصونیت سیاسی اعطا می شد و کلیه مستشاران آمریکایی در ارتش از حیطه قانون ایران برکنار می شدند. به طوریکه اگر آنان مرتکب جرم و جنایتی در ایران می گردیدند در دادگاههای ایران جوابگو نبودند. وزارت دفاع آمریکا مدتها بود که ایران را برای بستن چنین قراردادی تحت فشار گذاشته بود.
امام خمینی که از حضور مستشاران نظامی و امنیتی آمریکایی در ایران آگاهی داشت و از تصویب کاپیتولاسیون نیز اطلاع یافته بود تصمیم گرفت تا این توطئه بزرگ و ننگین را افشا کند
رژیم شاهنشاهی که از سخنرانی ها و افشاگری های امام خمینی (ره) هراس داشت، نماینده ای به شهرستان قم اعزام کرد تا ضمن دیدار با امام (ره)، ایشان را از تصمیم خود منصرف سازد.
با این حال امام (ره) حاضر به دیدار این نماینده نشد و به ناچار او با فرزند امام (حاج آقا مصطفی) دیدار کرد و پیام حکومت را به شرح زیر بازگو نمود:
«... آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می کند، پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است.
آیت الله خمینی اگر بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت امریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد.
دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شاه چندان مهم نیست.»
● بخشی ازسخنرانی امام
 
«بسم الله الرحمن الرحیم ـ انا الله و انا الیه راجعون
 
من تأثرات قلبی خود را نمی توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. از روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده ناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلبی روزشماری می کنم، چه وقت مرگ پیش بیاید
ایران دیگرعید ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند.
 
اگر من به جای اینها بودم، این چراغانیها را منع می کردم، می گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سر خانه ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند! عزت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.»
«قانونی به مجلس بردند که در آ ن اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به آن که تمام مستشاران نظامی امریکا با خانواده هایشان با کارمندان فنی شان، با کارمند اداریشان، با خدمه شان و با هر کس که به آنها بستگی دارد از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند.
«نظامی های امریکا و مستشاران نظامی آمریکا برای شما چه نفعی دارند؟ ! اگر این کشور اشغال آمریکاست پس چرا از ارباب ها بالاترشان می برند. اگر نوکرند با آنها مثل سایر نوکرها عمل کنید؟... اگر مملکت ما اشغال آمریکاست اعلام کنید، پس ما را از این مملکت بیرون بریزید...»
«اگر یک خادم امریکایی، با یک آشپز امریکایی مرجع تقلید شما را در واسط بازار ترور کند، زیر پای خود منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد دادگاههای ایران حق محاکمه او را ندارد!
باید پرونده به آمریکا برود و در آنجا اربابها تکلیف را معین کنند!
ملت ایران را از سگهای امریکایی پست تر کردند! اگر کسی یک سگ آمریکایی را با اتومبیل زیر بگیرد او را بازخواست می کنند. حتی اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مورد بازخواست قرار می گیرد، ولی چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، کسی حق تعرض ندارد. چرا؟
پس از این سخنرانی به دستور مستقیم امریکا قرار شد که امام از ایران تبعید شود. لذا در نیمه شب ۱۳ آبان ماه ۱۳۴۳، صدها کماندو منزل امام را در قم محاصره و ایشان را در حالی که
مشغول نیایش بودند، به دور از چشم مردم دستگیر کردند.
 
● قضیه کاپیتولاسیون دربیان رهبری
 
قضیه این گونه بود که امریکاییها قانون کاپیتول
اسیون را در ایران به کرسی نشاندند.
معنای کاپیتولاسیون این است که امریکاییها یا افراد وابسته به هر قدرت بیگانه مسلّطی در هر کشور دیگر، اگر جنایتی کردند، دستگاه قضایی آن کشور حق ندارد جنایت آنها را رسیدگی کند، به محاکمه آنها بپردازد و حکم صادر کند!
آن روز بیش از دویست هزار نفر امریکایی در مشاغل مختلف در ایران حضور داشتند.
معنای این قانون - که در مجلس وابسته فاسدِ آن روز به دستور دربارِ وابسته فاسد تصویب شد - این بود که اگر از این دویست، یا سیصد هزار نفر امریکایی ساکن ایران که حقوقهای کلانی می گرفتند و در همه امور کشور دخالت می کردند، یک نفر جنایتی مرتکب شد - قتلی کرد، دزدی ای کرد، هر کاری کرد دادگستری و دستگاه قضایی ایران حق ندارد به او بگوید بالای چشمت ابروست و بایستی قضاوت درباره او زیر نظر امریکاییها انجام شود!
این، یکی از قوانین ذلّت بار برای همه ملتهایی بود که به آن تن دادند. اما امام تسلیم نشدند و مقاومت کردند. فریاد امام در قم، در میان طلاّب علوم دینی بلند شد و این قانون را تقبیح کردند. رژیم وابسته هم عکس العمل نشان داد؛ امام را گرفت و به ترکیه تبعید کرد.
+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 16:13  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 


نمونه سوالات امتحانی

سوالات فصل دوم

1 -جمعیت ایران در قرن 19 میلادی چند نفر بود و از چه گروههایی تشکیل می شد؟

ایران در آغاز قرن نوزدهم میلادی کشوری بود با حدود شش تا هشت میلیون نفرجمعیت که از این تعداد %60 را دهقانان و روستاییان,%10 را شهرنشینان و %30 جمعیت را ایلات و عشایر کوچنده تشکیل می دادند.

2-چه عاملی باعث اقتصاد نامناسب ایران در قرن 19میلادی بود؟

اقتصاد ایران در این دوره به دلیل ناامنی های سیاسی بعد ازسقوط صفویه ونبود شبکه حمل ونقل مناسب در وضعیت مناسبی قرار نداشت.

3-مهم ترین عامل انسجام ملی ایرانیان درقرن 19میلادی چه بود؟

مذهب مهم ترین عامل انسجام ملی به شمار می آمد.

4-چه عاملی باعث می شد وحدت جامعه ایرانی تداوم پیدا کند؟

مذهب درتداوم وحدت جامعه ایرانی نقش تعیین کننده ای را ایفا می کرد.

5-عوامل تنفرجامعه از قاجارها چه بود؟

ناتوانی وبی لیاقتی شخصی شاهان و ماهیت ظالمانه حکومت بحران های پیاپی اقتصادی و سیاسی و به دنبال آن نارضایتی مردم را درپی داشت وبدین ترتیب در اواخر قرن 19 بسیاری از مردم از حاکمان متنفر شده بودند.درواقع هرچه ضعف و عقب ماندگی ایران وناتوانی وبی لیاقتی شاهان بیشتر نمایان     می شد،قاجارها منفورتر می شدند.

6-عوامل تزلزل بنیانهای مذهبی مشروطیت قاجار چه بود؟

مشروعیت قاجارها به لحاظ نظری نیز متزلزل بود،قاجارها هیچگاه نتوانستند مانند صفویان مشروعیتی مذهبی به دست آورند.علما نیز قاجارها را با صفویه یکسان نمی دیدند وبارها مشروعیت آنان را به طرق مختلف زیر سوال می بردند.درگیری های متوالی دربار و روحانیت دراین قرن بنیانهای مذهبی مشروعیت قاجارها را بیش از پیش متزلزل می کرد.

7-چه عواملی مدتی جلوی سقوط قاجارها را گرفت؟

رقابت روس و انگلیس و شرایط نظام بین الملل از یکسو و پراکندگی و تشتت نیروهای اجتماعی- سیاسی از دیگر سو بود.

8-هدف دولت قاجار از اعطای امتیازات به دولت ها واتباع بیگانه چه بود؟

در اعطای این امتیازات که به بهانه تامین بودجه و جذب سرمایه گذاری خارجی صورت می گرفت مصالح و منافع ملی ایران به کلی نادیده گرفته می شد ودرواقع منافع شخصی شاهان و رشوه های کلانی که درباریان دریافت می کردند علت اصلی انعقاد این قراردادهای استعماری به شمار می رفت.

9-مهم ترین امتیازی که در دروه ناصرالدین شاه به اتباع بیگانه واگذار شد چه بود؟

امتیاز رویتر از امیتازات مهمی بود که در دوره ناصرالدین شاه واگذار شد.

10-امتیاز رویتر چگونه لغو گردید؟

این قرارداد با مخالفت گسترده علما به خصوص ملا علی کنی که آن را مقدمه ای برای تسلط بیگانگان  و مستعمره شدن ایران می دانستند لغو گردید.

11-امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به کدام شرکت داده شد؟

این امتیاز به شرکت انگلیسی رژی واگذار شد.

12-نتایج امتیاز توتون و تنباکو چه بود؟

توتون و تنباکو در این زمان بخش مهمی از محصولات کشاورزی وتجارت ایران را به خود اختصاص می داد و منبع درآمد بسیاری از کشاورزان وتجار به شمار می رفت و از سویی برخی از مردم نیز آن را مصرف می کردند.از این رو،این امتیاز برخلاف سایر امتیازات به طور مستقیم زندگی بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار می داد و به همین دلیل اعتزاض علیه آن بسیار گسترده بود.ابعاد نارضایتی با افشای میزان درآمد شرکت رژی افزایش یافت.

13-نخستین فریاد علیه امتیاز توتون و تنباکو از سوی چه کسی بود؟

نخستین فریاد بلند اعتراض عمومی،به رهبری سیدعلی اکبر فال اسیری از علمای برجسته شیراز برخاست.

14-اولین مقاومت همگانی مردم علیه استعمارخارجی و سلطنت قاجار کدام بود وبیانگر چه چیزی بود؟

قیام تنباکو اولین مقاومت همگانی مردم علیه استعمار خارجی و سلطنت قاجاری بود که از یکسو نمایانگر قدرت مردم درمقابل حاکمان خودکامه محسوب می شد و از سوی دیگر از ظهور سیاسی روحانیت به عنوان رهبر جنبش های اجتماعی خبر می داد.

15-نتایج مخالفت و مقاومت قاجار با علما چه بود؟

نتایج مقاومت و مخالفت قاجار با علما، اقتدار سیاسی علما را افزایش می داد.

ادامه سوالات فصل دوم

 1-مهم ترین منبع قدرت سیاسی روحانیت چه بود؟


محبوبیت مردمی روحانیت مهم ترین منبع قدرت سیاسی روحانیت بود.

2-عالی ترین نهاد مردمی و غیردولتی قدرتمند چه بود؟روحانیت

3-کدام عوامل باعث انسجام نهاد روحانیت می شد؟


  تمرکز مرجعیت دردوره شیخ انصاری قدرت سازمانی و انسجام نهاد روحانیت را افزایش داد و زمینه فعالیت گسترده سیاسی را فراهم کرد.

4-علل نارضایتی علما از دربار قاجار چه بود؟

 از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه گسترش نفوذ بیگانگان و اعطای امتیازات علما را نسبت به رژیم سیاسی ناراضی کرد.علما نگران تسلط کفار و نیز رواج فرهنگ غربی و اندیشه های الحادی بودند.ضعف و فساد دستگاه قاجاری نیز که ایران را هر روز به سوی انحطاط بیشتر سوق می داد،درافزایش نارضایتی علما از دربار قاجاری نقش داشت.

5-اوج ظهور سیاسی روحانیت در چه زمانی بود؟

اوج ظهور سیاسی روحانیت در قیام مشروطه بود.

6-نفوذ اجتماعی روحانیت شیعه در ایران به چه دورانی بازمی گردد؟

در دوران قیام مشروطه

7-مهم ترین نهادی که از مشروطه حمایت کرد ورهبری آن را به دست گرفت کدام نهاد بود؟روحانیت

8-مبنای حمایت علما از مشروطه چه بود؟

مبارزه با ظلم وتقویت دولت وجامعه ایران به عنوان تنها دولت شیعی بود.علما مشروطه را در چارچوب شریعت می خواستند و محدودیت سلطنت را از دین استنباط می کردند.

9-علل مخالفت برخی علمای مشروطه با مشروطه چه بود؟

علمای مخالف مشروطه،مشروطه را باعث تشتت وپراکندگی جامعه،رشد عقاید انحرافی و کفرآمیز،         تضعیف ارزشهای مذهبی و حتی تزلزل قدرت سیاسی می دانستند.

10-علل موافقت برخی علمای مشروطه با مشروطه چه بود؟


علمای موافق،مشروطه را باعث تقویت دین و دولت تلقی کرده،اشتباهات و انحرافات موجود را قابل رفع می دانستند.

11-طرفداران مشروطه چه کسانی بودند؟

آیت الله میرزای نایینی،آخوند خراسانی،مازندرانی،میرزا خلیل تهرانی

12-نام یک کتاب و نویسنده آن را درحمایت مشروطه چه بود؟


کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة نوشته آیت الله میرزای نایینی

13-استوارترین متن نظری در دفاع از مشروعیت دینی مشروطه چه بود؟

کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة

14-نظر آیت الله میرزا نایینی در دفاع از مشروطه مشروعه چه بود؟

به نظر نایینی مبانی نظام مشروطه در اسلام وجود داشته،ولی دراثرجهالت و انحطاط مسلمانان مهجور مانده است.از نظر وی،اصل محدودیت قدرت و سلطنت از ضروریات دین است.او برای توجیه پارلمان،   قانون گذاری و رأی اکثریت،به سنت شورا در اسلام اشاره می کند.

15-نظرآیت الله نایینی درباره برابری و آزادی چه بود؟


وی آزادی را آزادی از عبودیت پادشاهان و قدرتمندان خودسر می داند ونه آزادی از احکام دینی وعبودیت الهی.وی همچنین برابری را به مساوات و برابری تمام افراد و حاکمان در جمیع حقوق و احکام در پیشگاه قانون معنا می کند.

نمونه سوال جبهه ملی دوم

 

1.رهبران جبهه ملی پس ازآزادی اززندان چکارکردند؟   

  الف)جبهه ملی دوم راتشکیل دادند                      

ب)از ایران خارج شدندوازصحنه سیاست کنارکشیدند 

ج)تبعید شدند

د)نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند

2.جبهه ملی به چه دلیل فروپاشید؟                                                                

الف)اختلاف برسررهبری وترکیب جبهه       

ب)فرارسران نهضت

ج)وجودفشارازسوی دوست

د)همه موارد                                                                                                   

3.رهبران جبهه ملی دوم اشتباهاتی راکه مرتکب شدندباعث چه شد؟                                   

الف)به استبدادشاه کمک کردند

ب)باعث فروپاشی نهضت شدند

 ج)به استبدادشاه کمک کردند

د)1.موجبات نابودی خودرافراهم آوردند        2.به استبدادشاه کمک کردند                          

4.هدف اصلی حملات و مخافت های جبهه ملی چه بود؟

الف)دولت علی امینی وسیاست های او

ب)برکناری شاه

ج)برکناری مصدق

د)کمک به استبدادشاه

5.حوزه فعالیت جبهه ملی سوم بیشتردر کجابودوبین چه کسانی بود؟

الف)درداخل کشوربین مردم عادی

ب)درخارج کشوروبین دانشجویان

ج)درداخل وبین دانشجویان

د)درخارج وبین مردم عادی

6.به چه دلیل جبهه ملی زودازهم پاشید؟

الف)به دلیل فشارهای دولت          

ب)وجود اختلاف بین اعضاوحزب

ج)به دلیل وجوداختلاف داخلی

د)همه موارد

پاسخ ها:

1)ب

2)الف

3)د

4)الف

5)ب

6)ج

سوالات فصل سوم

 

1-وضعیت ایران را بعد از جنگ جهانی اول بیان کنید؟

ایران پس از جنگ چون خرابه ی بود که در هر گوشه آن خودمختاری محلی و قبیله ای و ناامنی موج می زد.دراین اوضاع بود که جنبش های مردمی و اصلاح طلبانه و ضداستعماری ظهور کردند.

2-نهضت ها و قیامهایی که بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد کدام ها بود؟

-نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی

-در تبریز شیخ محمد خیابانی از روحانیون مشروطه خواه برای ریشه کنی هرج و مرج ونابسامانی در آذربایجان قیام کرد.

-درجنوب کشور تنگستانی ها با حمایت علمای فارس علیه حضور و نفوذ استعماری انگلستان قیام کردند وبه جنگ با نیروهای انگلیسی پرداختند.

3-رضاخان به پیشنهاد چه کسی به فرماندهی قزاقها منصوب شد؟

رضاخان میرپنج از افسران قزاق با کمک آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران به فرماندهی قزاق ها منصوب گشت.

4-فراکسیون تجدد از چه کسانی تشکیل می شد و در کدام دوره ی مجلس بودند؟

در دوره چهارم مجلس،گروهی از روشنفکران غرب زده داور،تیمورتاش،تدین،تقی زاده و فروغی فراکسیون تجدد را تشکیل دادند.که عمده ترین طرفداران رضاخان به شمار می رفتند.

5-خواسته های فراکسیون تجدد از رضاخان چه بود؟


جدایی دین از سیاست،ایجاد ارتش منظم و بوروکراسی کارآمد،گسترش ملی گرایی و زبان فارسی از اهداف اعلام شده این گروه به شمارمی آمد.

6-هدیه ی حزب تجدد به ایران چه بود؟برگرداندن استبداد

7-مهم ترین نماینده ی بازماندگان مشروطه که بود؟آیت الله حسن مدرس

8-کدام گروه دریافتند که سلطنت رضاخان به ظهور مجدد استبداد و از بین رفتن کامل مشروطه منجر می شود؟مشروطه خواهان

9-تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی چه زمانی صورت گرفت؟

در سال 1304 هنگامی که رضاخان با پشتوانه قوی نظامی و مقبولیت نسبی که از حمایت برخی شخصیت ها و گروههای سیاسی و نیز دولتمردان بریتانیا برخوردار بود،تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی در مجلس مطرح شد و مخالفت اقلیت کوچک مشروطه خواه سودی نبخشید و طرح با اکثریت بالایی تصویب گردید.

10-تاجگذاری رضا شاه در چه زمانی انجام شد؟

در اردیبهشت 1305 رضاخان رسماً بع عنوان شاه ایران تاجگذاری کرد.

11-تحولات اقتصادی ایران دوره ی رضا شاه را بنویسید؟

بخش عظیمی از درآمد کشور به مصرف ارتش و هزینه های نظامی می رسید.دراین دوره وضعیت صنعت،راهها وحمل ونقل نسبت به قبل بهبود یافت وشهرها توسعه پیدا کردند.اما وضعیت کشاورزی که بیشتر مردم بدان وابسته بودند تغییرچندانی نکرد و کشاورزان همچنان با فقر و تنگدستی روبرو بودند.ازدیگر سوی صنعت دامداری کشور نیز با اسکان اجباری ایلات و عشایر رو به نابودی می رفت و عشایر اسکان یافته که منبع درآمد خود را از دست داده بودند،به یکی از فقیرترین قشرها تبدیل شدند.رشد اقتصادی ایران در این دوره عمدتاً به نفع رضاشاه و اقلیت وفادارش و در مرحله بعد طبقات شهری صورت گرفت. تمدید قرارداد دارسی و احداث راه آهن از مهمترین تحولات اقتصادی این دوره به شمار می رفت.

12-هدف رضاخان از تقویت ارتش چه بود؟

تثبیت اقتدار دولت مرکزی،سرکوب مخالفاتهای داخلی به خصوص ایلات و عشایر و همچنین نظارت بر انتخابات و کمک به اجرای سیاستهای مطلوب شخص رضاخان بود.درواقع ارتش ابزار سرکوب مخالفین و بسط قدرت شاه محسوب می شد.

13-مهم ترین اقدامات استبدادی رضاخان چه بود؟


تقویت بیش از اندازه ارتش،کنترل مجلس و از بین بردن نهادها و شخصیتهای مستقل

14-آیت الله مدرس چگونه آبروی انتخابات مجلس هفتم را برد و سرانجام وی چه شد؟

در انتخابات مجلس هفتم آیت الله مدرس نماینده مشهور و محبوب تهران حتی یک رأی نیاورد و فریاد او که((آن رأی که من به خود داده ام،کجا رفته است؟))آبروی انتخابات را برد.مدرس پس از دستگیری و تبعید به خواف پس از سالها تبعید به شهادت رسید.

15-علل اصرار رضاشاه براسکان عشایر چه بود؟

رضاشاه به دلیل اینکه استقلال عشایر را نمی پسندید با خشونت تمام سعی در اسکان وخلع سلاح عشایر داشت.

سولات فصل پنجم

1-چه عواملی در شکل گیری انقلاب و گسترش نارضایتی عمومی نقش دارد ؟

ضعفها و مشکلات ساختار سیاسی و ماهیت آن نقش زیادی در شکل گیری انقلاب و گسترش نارضایتی عمومی دارد .

2- نظام سیاسی پهلوی چه نوع نظامی بود ؟ و چه پیامدی به دنبال داشت ؟

نظام سیاسی پهلوی چونان نظام های سلطنتی قبل از خود نظامی کاملاً فردی و بر محور شخص شاه استوار بود، بدان سان که هیچ نهاد یا فرد دیگری نمی توانست بدون نظر شاه کاری انجام دهد.

این ساختار سیاسی خودمحور ، در طول تاریخ آسیب های زیادی به ایران وارد کرده است .

3- هدف از انقلاب مشروطه در تغییر ساختار سیاسی چه بود ؟

در انقلاب مشروطه کوشیده شد تا به جای فرد و شخص شاه ، نهادهای سیاسی مدرنی چون مجلس و کابینه، هدایت ساختار سیاسی ایران را در دست گیرند . در واقع انقلاب مشروطه کوششی بود برای اصلاح ساختار سیاسی و کاهش نقش شاه در فرآیندهای کلان سیاست گذاری .

4- مشکلات دیرین ساختار سیاسی ایران چه بود ؟

فردمحوری افراطی و نبود نهادینگی از مشکلات دیرین ساختار سیاسی ایران بوده است .

5- روند فرد محوری در دولت محمدرضا پهلوی بعد از چه واقعه ای و چطور  آغاز شد ؟

روند فرد محوری در دولت محمدرضا پهلوی به طور مشخص بعد از کودتای 28 مرداد آغاز شد .

6- روند سیاست و قانون گذاری محمدرضا در دولتش چگونه بود؟

دولتمردان متملق بعد از کودتا به تعریف و تمجید از شاه پرداختند ، علم ، شاه را به سایه خدا و مامور انجام خواسته های او تشبیه می کرد و خود را چاکر و نوکر محمدرضا می دانست. اقبال خود را غلام خانه زاد اعلی حضرت قلب داد . آموزگار ثروت و قدرت کشور را ناشی از نبوغ شخص شاه تلقی می کرد . و مطبوعات نیز در ترویج و تبلیغ شخصیت استثنایی نبوغ منحصر به فردش قلم می زدند . پس از آن لقب آریانمهر برای شاه برگزیده شد تا در کنار القاب دیگری چون اعلی حضرت همایونی و بزرگ ارتش داران و شاهنشاه آریامهر ... عظمت شاه را بنمایانند . شاه که علاقه عجیبی به تملق داشت، همه این بزرگ نمایی ها را باور می کرد تا اینکه به تدریج به خود بزرگ بینی و توهم دچار شد او که خود را برخوردار از نبوغ می دانست، حتی مدعی شد که رسالتی الهی برای نجات کشوربر دوش دارد و هیچ کس به اندازه او به خداواند نزدیک نیست او همچنین ادعا کرد که مورد عنایت الهی است .

7- چگونه نظام سلطنتی و ساختار کشور به شخص شاه متکی شد ؟

شاه پس از کودتا به تدریج علما و سپس تمام شخصیتهای را که استقلالی نسبی از خود نشان می دادند، حذف کرد و بدین ترتیب اطرافیان و کارگزاران شاه به افرادی نوکرمآب و چاکرصفت تبدیل شدند . در واقع تمام مسئولان و دولتمردان جز اجرای نیات و اوامر ملوکانه ! هدفی نداشتند و هرکس می کوشید تا خواسته های شاه را به بهترین گونه انجام دهد.

8- وضعیت شاه در اواخر عمر رژیم چه طور بود؟ تزلزل و ناامیدی شاه باعث چه چیزی شد ؟

در اواخر عمر رژیم ، زمانی که شاه از مشکلات آگاه شد ناتوانی ، تردید و تزلزل وی بیش از پیش آشکار گشت کسانی که در آن ماهها او را می دیدند در چهره او ناامیدی و ترس را مشاهده می کردند.

شاه در آن روزها می کوشید دیگران را باعث اعتراض وسیع مردمی بداند .

9- شاه پس از اینکه خبر شکست کودتای نصیری را شنید چه کرد ؟ اقدامات محمدرضا شاه پس از شنیدن خبر شکستن نصیری چه بود ؟

وی در 25 مرداد زمانی که خبر شکست کودتای نصیری را شنید، به سرعت با هواپیمای اختصاصی خود از رامسر به عراق فرار کرد و در حالیکه مسئولان به دنبالش بودند خبر ورود او را به بغداد و سپس به ایتالیا دریافت کردند

10- شاه چه زمان از ایران خارج شد ؟

وی در 25 مرداد زمانی که خبر شکست کودتای نصیری را شنید، به سرعت با هواپیمای اختصاصی خود از رامسر به عراق فرار کرد و در حالیکه مسئولان به دنبالش بودند خبر ورود او را به بغداد و سپس به ایتالیا دریافت کردند

11- شاه چه کسانی را عامل اصلی اعتراضات وسیع مردمی می دانست ؟

او گاه شوروی، گاه غرب و امریکا را به دلیل گران شدن نفت و گاه انگلستان و رادیو بی بی سی حتی کارگزاران وفادار خود را مقصر جلوه می داد. اما هیچگاه نخواست اشتباهات خود را بپذیرد و سپس آنها را جبران کند.

12- نظرمحمدرضا شاه درباره ارتش چگونه بود و چه کرد ؟

محمدرضا همچون پدرش به ارتش به عنوان مهم ترین رکن قدرت خود می نگریست . وی بر این پایه و در چارچوب دکترین جدید آمریکا عملاً حدود یک سوم بودجه کشور را به نیروهای نظامی و خرید تسلیحات اختصاص داد . شاه به خرید آخرین تجهیزات مدرن و گران قیمت علاقه عجیبی داشت از آنجا که نگهداری و تعمیر این تجهیزات در ایران میسر نبود هزاران مستشار امریکایی برای این منظور به ایران  آمدند . بدین ترتیب از یک سو هزینه های دولت افزایش یافت ، و ازسوی دیگر موجبات نارضایتی مردم فراهم شد.

13- تمایل شاه به تقویت ارتش از کجا نشات کرفته بود ؟

 از دکترین دوستونی نیکسون

 14- ستون نظام و اقتصادی ژاندارمری آمریکا کجا بود ؟

ایران ستون نظامی و عربستان ستون اقتصادی ژاندارمی امریکا در منطقه را تشکیل می دادند.

15- نظامهایی که از پایگاه اجتماعی و مقبولیت مردمی برخوردار نیستند چه سیاستی را در پی می گیرند ؟

با تکیه بر ارتش و نیروهای نظامی ضعف مشروعیت خود را جبران کنند

16-شاه به چه دلیلی ارتش را قدرتمند می کرد؟

شاه به لحاظ روانشناختی شخصیتی متزلزل و سرشار از عدم اعتماد به نفس داشت از این رو می کوشید تا ضعف های روانی و روحی خود را در پناه ارتشی قدرتمند فراموش کند.

17- چرا نیروی انتظامی نمی تواند دوام بلند مدت نظام سیاسی را تضمین نماید ؟

۱8- چه عاملی باعث سرکوب قیام های مرداد 1332 و خرداد 1342 توسط رژیم شاه بود ؟

ارتش قدرتمند رژیم شاه

19- مهمترین ضعف ارتش بزرگ مدرن دولت پهلوی چه بود ؟

وابستگی ارتش به محمدرضا شاه

20- براساس دکترین امریکا به چه دلیل ایران به عنوان ژاندارم منطقه شده بود ؟

21- ساواک در چه دهه ای و با کمک چه سازمانهایی تاسیس شد؟

در سال های میانی دهه 30 با کمک سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) ، انگلیس و اسرائیل (موساد) تاسیس شد.

22- شاه از ابتدا چه کسی را به ریاست ساواک انتخاب کرد ؟

تیمور بختیار

23- کار ساواک چه بود ؟

با ایجاد ترسی عمومی عمر رژیم را افزایش دهد

24- ماموران ساواک در چه محافلی حضور داشتند ؟

ماموران ساواک در ادارات، روزنامه ها، ارتش و حتی در محافل خصوصی حضور داشتند و اوضاع را کنترل می کردند.

25- ساواک در سالهای پایانی چگونه بی اعتبار شد و چگونه اعتراضی شد ؟

در سالهای پایانی افشای شکنجه ها و شیوه های وحشیانه ساواک نظام پهلوی را بی اعتبار کرد و حتی اعتراض محافل حقوق بشر را نیز برانگیخت .

26- سرانجام ساواک چه شد ؟

ساواک گرچه توانست برای مدتی کوتاه با ایجاد ترسی عمومی عمر رژیم را افزایش دهد هرگز موجبات بقای نظام را فراهم نیاورد، در واقع این ترس به کینه ها و تنفر عمومی از شاه و سلطنت افزود و سرانجام طومار نظام سلطنتی را در هم پیچید .

27- محمدرضا شاه برای آنکه رژیم پهلوی  را رژیمی دمکراتیک نشان دهد چه کرد؟

محدرضا شاه در دهه 30 ظاهرا بر طبق الگوی نظامی سیاسی آمریکا دو حزب ملیون و مردم را تاسیس کرد تا رژیم پهلوی به ظاهر دموکراتیک شود.

28- محدودیت نفوذ شاه ساواک را بیان کنید ؟

29- این احزاب چگونه تاسیس شده بودند ؟

30- به چه شکلی حذب ملیون را بی اعتباربل کرد و چه حذبی را جایگزین کرد؟

تقلب حزب ملیون در انتخابات مجلس بیستم این حزب را بی اعتباررکد به گونه ای که چندی بعد حزب ایران نوین جایگزین این حزب شد.

31- اعضای اصلی حزب جدید چه کسانی بودند ؟

امیر عباس هویدا و حسنعلی منصور از اعضای اصلی حزب جدید محسوب می شدند.

32- در چه سالی دو حزب به یک حزب واحد تبدیل شد ؟

1354 به نام حزب رستاخیز

33- اهداف حزب رستاخیز چه بود ؟

1. جلب رضایت مردم با مشارکت کنترل شده و محدود به حزب، و ایجاد امکان حداقل فعالیت های سیاسی بدون اینکه به تغییرات عمده­ای بینجامد .

2. سازماندهی و بسیج سیاسی توده های متوسط و پائین جامعه با اطعای امتیازات حزبی

3. اعمال کنترل اجتماعی و برخورد با هرگونه فعالیت سیاسی خارج از حزب

4. کوشش برای آموزش سیاسی مردم در راستای منافع و آرمان های سلطنت پهلو

34 هدف اصلی حزب رستاخیز چه بود ؟

تبدیل نظام پهلوی به دولت فراگیر حزبی بود تابین دولت و مردم نوعی پیوند ایجاد کند و نظام را از نبود مشروعیت مردمی رهایی بخشد . در اساس نامه حزب اعلام شده بود که حزب مهم ترین جنبه های سوسیالیسم و سرمایه داری را در هم می آمیزد و میان حکومت و مردم پیوندی متقابل برقرار، و شاه را برای به پایان رساندن انقلاب سفید و نیز گشودن دروازه های تمدن بزرگ به سوی ایران یاری خواهد کرد.

35-  افرادی که از پذیرفتن حزب رستاخیز خودداری می کردند چه حکمی می گرفتند؟

کسانی که به حزب نمی پیوندند ،خائن اند . از این رو یا باید به زندان بروند و یا ایران ترک کنند .

36- استفاده از امکانات و امتیازات و خدمات دولتی چگونه تحقق می یافت؟

عضویت در حزب عملاً برای مردم اجباری شد در واقع حزب واسطه ای بود برای استفاده از امکانات و امتیازات دولتی و یا به سخن دیگر استفاده از هرگونه خدمات دولتی منوط به عضویت افراد درحزب بود .

37- علل ناکامی احزاب در دوره محمدرضا شاه چه بودند ؟

دولت حزب را پیوسته کنترل می کرد دبیر کل حزب از سوی شاه انتخاب می شد و معمولاً شخص نخست وزیر این سمت را بر عهده داشت . اغلب رهبران حزب با ساواک در ارتباط بودند و همین امر به بدبینی عمومی نسبت به احزاب دامن زد . ناکامی این حزب و احزاب مشابه ریشه در ساختار استبدادی دولت پهلوی داشت . عامل دیگر در ناکامی این احزاب عدم مشروعیت شخص محمدرضا شاه و سلطنت پهلوی است . در واقع وقتی رهبران احزاب به شاه دوستی و پیروی  از افکار و نیات ملوکانه افتخار می کردند، به تنفر مردم از خود دامن می زدند.

38- اعضای احزاب با چه هدفی به عضویت این حزب در می آمدند؟

اعضای این احزاب نه برای فعالیت سالم سیاسی، بلکه برای بهره گیری از امتیازات کلان و سوء استفاده به عضویت آنها در می آمدند.

39- نتیجه نهضت ملی شدن نفت چه بود ؟ 

40- در اوایل دوران نهضت ملی شدن نفت در ایران چه اتفاقی رخ داد ؟

41- انگلستان در قرارداد دارسی از رضاشاه چه درخواستی داشت؟

افزایش سی سال به مدت قرارداد دارسی و افزایش اندک سهم ایران از درآمد نفت

42- مهمترین مسئله دهه 20 در ایران چه بود ؟

نفت

43- بعد ازکودتای 28 مرداد وضعیت نفت ایران چه شد ؟

بعد از کودتای 28 مرداد نفت ایران به کنسرسیومی از شرکت های امریکایی و انگلیسی و چند شرکت اروپایی واگذارشد که در پی آن درآمد دولت از محل فروش نفت افزایش یافت، تا جایی که به تدریج نفت به مهمترین منبع تامین بودجه دولتی تبدیل شد و به ظهور دولتی متکی بر درآمد نفت انجامید .

44- نهضت ایران از چه تاریخی به مهمترین بودجه دولتی تبدیل شد ؟

1342-1357

45- ویژگی ایدئولوژی باستانگرایی ناسیونالیستی شاهنشاهی چه بود ؟

یکی از ویژگی های این ایدئولوژی تاکید بر تاریخ و فرهنگ باستانی ایران به خصوص هخامنشی و بی اعتنایی به فرهنگ و تاریخ اسلامی ایران بود که همین امر موجب بی اعتنایی مردم به این ایدئولوژی و بیگانگی بیشتر دولت و ملت گردید .

46- دو نکته بارز موجود در ایدئولوژی باستانگرایی ناسیونالیستی چه بود ؟

اول : تاکیدی که بر سلطنت و شخص شاه ـ به عنوان موجودی مقدس ـ می شد، و دوم : تحقیر ارزشها و نهادهای مذهبی جامعه

47- اوج ظهور این ناسیونالیسم چه زمانی بود ؟

در جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران مشاهده کرد .

48- آخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشای چه بود ؟

تغییر تقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی بود .

49- تعیین شاه به ژاندارمری منطقه چه زمانی صورت گرفت و نتیجه آن چه شد ؟

در اواخر سال 1340 با روی کار آمدن نیکسون در امریکا ، شاه به ژاندارمی منطقه خلیج فارس برگزیده شده و مسئولیت یافت منافع امریکا را در این منطقه تضمین کند از این پس سیل تسلیحات نظامی امریکا به ایران با پول نفت ایران سرازیر شد و هزاران مستشار امریکایی به ایران آمدند تا ارتش ایران را در انجام تعهدات جدیدش یاری دهند.

50-طی سال 1342-1357 رابطه شاه و دولت مردان آمریکا چگونه بود؟

رابطه شاه با دولت امریکا فراتر از رابطه دو دولت بود . شاه در پیوند با دولتمردان امریکا اعتماد به نفس لازم را به دست می آورد و سلطنت خود را در پیوند با این کشور، تضمین شده می دید.

51- پیامد ارتباط شاه با امریکا چه بود ؟

شاه می گفت تا هنگامی که امریکایی ها از وی حمایت می کنند می تواند هرچه بخواهد بگوید و هرکاری که بخواهد، انجام دهد از این رو چنین دولتی را نمی توان سرنگون کرد . وابستگی شاه به امریکا از عوامل اصلی تنفر مردم از دولت بود .

52- از عوامل اصلی تنفر مردم از دولت چه بود ؟

وابستگی شاه به دولت امریکا

53- چه چیزی باعث نگرانی شاه شد ؟

در واپسین سالهای عمر رژیم پهلوی حوادثی روی داد که ضعف های این رژیم وابسته را بیش از پیش آشکار کرد : پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری شاه را نسبت به ادامه حمایت امریکا نگران کرد .کارتر در تبلیغات خود از حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات و حمایت نکردن از رژیم های دیکتاتوری سخن گفته بود .

54- شاه سیاست فضای باز را به چه جهت آغاز کرد و چرا آنرا کنار گذاشت ؟

برای خشنودی سیاستمداران جدید آغاز کرد اما پس از اینکه متوجه شد امریکا همچنان به حمایت از او ادامه می دهد ، آن را کنار گذاشت

55 - پس از کودتای 28 مرداد چه عواملی اقتصادی ایران را از رکودخارج کرد ؟

برداشته شدن تحریم خرید نفت ایران از سوی شرکت های امریکایی و انگلیسی ـ که خرید نفت در جهان را در انحصار خود داشتند ـ و استرداد 11 تن طلای مورد مطالبه ایران از سوی شوری ، اقتصادی ایران را از رکود خارج کرد . 

56-  آفت اصلی اقتصاد ایران در چه بود ؟

فساد و سوء مدیریت

57- چرا امریکا در عدم پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق می کوشید ؟

به دلیل جنگ سرد و رقابت شدید بین شرق و غرب دولت آمریکا می کوشید تا از پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق جلوگیری کند .

58-  در دوره امینی اصلاحات ارضی به چه منظوری انجام شد ؟

به منظور تغییر ساختار مالکیت و احیانا جلب رضایت کشاورزان آغاز شد ، اما درعمل چندان موفقیتی در پی نداشت .

59- مهمترین اتفاقات 1342 تا 1352 چه بود ؟

قیمت های جهانی نفت به چهار برابر افزایش یافت و این امر سرمایه ای عظیم را در اختیار ایران قرار داد .

60- از مهمترین برنامه دولت از 1342 تا 1352 چه بود ؟ اهداف برنامه پنجم را بیان کنید ؟

افزایش سرمایه گذاری دولتی و خصوصی، رشد مصرف دولتی و خصوصی برای بالا بردن سطح زندگی، افزایش هزینه های نظامی، سرمایه گذاری در خارج از کشور به صورت خرید سهام شرکتها و نیز ایجاد طرحهای عظیمی چون نیروگاههای هسته ای، ازبرنامه های دولت در این سال ها بود .

61- بحران اقتصادی 1354 به چه دلیلی بود ( تبعات آن چه بود) ؟

تورم و افزایش قیمتها

62- سیاست دولت برای مهار تورم در سال 54 چه بود ؟

دولت برای مهار تورم ، سیاستهایی اتخاذ کرد از جمله مبارزه با گران فروشی در دستور کار قرار گرفت، اما این امر نارضایتی بخش های متوسط بازار را برانگیخت .

63- پیامد بحران اقتصاد ایران چه بود ؟

اولویت دادن به رشد و نادیده گرفتن توزیع بود گه به گسترش نابرابری دامن زد و همچنین بی توجهی دولت به روستا و روستانشینی و تمرکز سرمایه گذاری در برخی از شهرها دامنه فقر در مناطق روستایی و شهری کم جمعیت را گسترش داده بود.

64- عامل اصلی گسترش فساد چه بود ؟

خاندان پهلوی و وابستگان به دربار

65- چرا صنعت نتوانست جایگزینی برای درآمد نفت داشته باشد؟

زیرا بخش صنعتی در آخرین سال های عمر نظام پهلوی هرگز نتوانست بیش از یک پنجم ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص دهد. شایان ذکر است که صادرات غیرنفتی کشور دو درصد کل صادرات را تشکیل می داد.

« مه­زاد یعقوبی »

 


 
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 1:0  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 

 تایید تکالیف هفتگی

 

 

  

+ نوشته شده در  شنبه ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:15  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 21:56  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 21:53  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 21:49  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور | 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 1:2  توسط فهیمه اصغری - نیوشا زندپور |